Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewettigd, doch dan daarbij aan den officier en aan den beklaagde het recht gegeven om na die ondervraging nog eenmaal hot woord te voeren. Indien dit geschiedt, moe"t ook

an aan den beklaagde of aan zijn raadsman gelegenheid worden gegeven het laatst het woord te hebben.

Na afloop van de pleidooien wordt het onderzoek gesloten en bepaald wanneer de uitspraak zal plaats hebben, overeenKomstig de bepaling van art. 209.

Indien de zaak door de ambtenaren is vervolgd, bedoeld by art. 141, 2\ wordt het requisitoir, anders door den officier van justitie te nemen, door hen of van hunnentwege genomen. Nadat dan het mondeling debat is afgeloopen, worden de stukken gesteld in handen van den officier van justitie, die in dezelfde of in eene volgende zitting zijne conclusie zal voor ragtn. e beklaagde zal dadelijk daarna schriftelijke bedenkingen tegen die conclusie aan de rechtbank kunnen mededeelen. In art. 230 oud kwam de bepaling voor, dat die bedenkingen slechts kort mochten zijn, doch die beperking is in art 201 met overgenomen. De opmerkingen mogen zoowel over de feiten als over het rechtspunt loopen ').

§ 4. Yan de beleedigde partij.

Reeds vroeger 2) maakten wij met een enkel woord gewavan het aan den door eenig strafbaar feit benadeelden pei^ soon gegeven recht, om indien hij zjjne vordering binnen zekere grenzen beperkt, zich als beleedigde partij in het strafproces te voegen en aldus zijn recht op schadevergoeding,

J) De Pinto, Handl. Strafv., bl. 423. In het verslag van de Eerste Kamer werd de vraag gedaan, of ook de verdediger die bedenkingen mocht inleveren daar men twijfelde of art. 199 hier van toepassing was. De minister antwoordde, dat de verdediger ze kan stellen en ze door den beklaagde doen teekenen, Sm.dt, I 582. Ik geloof echter, dat art. 199 hier wel van toe

ïttkt* dat °°!ü Vr°eger Werd er Seen bezwaar tegen ge-

aakt, dat de verdediger de bedenkingen teekende. Vgl. mr. A A de Pinto

er on T li V' S7- 11 bl" 199 eD Opeis t, a. p. bï. 145 d,e' onrnLT-t' £ praCtijk de conclusie merendeels wordt genomen

OHm.ddelhjk na het requisitoir en dus vóór de voordracht der verded ig 2) Zie hierboven bl. 22 en bl. 64. K

12

Sluiten