Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenstemming met de jurisprudentie van den lioogen raad is de practijk volkomen in dien zin gevestigd '). Volgens de leer van ons hoogste rechtscollege behoeven slechts die te

worden vermeld, welke de omschrijving van lielinjgdnjf iuhou, 55. eP dl®i JE^lke _bij_ie_ strafhfipaliüg toegepast').

Ten slotte behoort ieder vonuis de namen te bevatten van e rechters door wie het is gewezen, den naam van den -Hf. her die in de raadkamer aanwezig is geweest, en den davan de uitspraak.

Volgens art. 222 moet liet vonnis worden uitgesproken door en president of een der rechters, die over de zaak hebben geoordeeld. Het is dus voldoende, dat op de zitting, waarop de uitspraak geschiedt, een der rechter, aanwezig is van hen, die het vonnis gewezen hebben, door wien dan de voorlezing van het vonnis geschiedt. Daar de uitspraak van het vonnis echter moet geschieden in eene openbare zitting, zullen toch altijd drie rechters benevens den officier van justitie en den griffier er by moeten tegenwoordig zijn. Deze opvatting volgt voldoende uit de beteekenis, blijkens de geschiedenis van art. 222 aan de woorden „openbare zitting" gehecht').

De niet-nakoming van de bepalingen omtrent vorm, inhoud 1 en wijze van uitspreken van het vonnis heeft, volgens art. 223 nietigheid van dat vonnis ten gevolge. # /< t* '

De beklaagde, die in verzekerde bewaring is, moet bij de uitspraak tegenwoordig zjjn, art. 224. Is hij daartoe buiten staat of is hij volgens het bepaalde in art. 179 wegens zijn gedrag uit de rechtszaal verwijderd, dan zal de griffier hem het vonnis m de gevangenis voorlezen. De griffier zal hem daarbij kennis

ZleAdeAar7StDD VaD H februari en 4 AP»1 1887; W. 5402 en 5404 i\ v i j °' Het herziene W- v- Sv„ II bl. 258-260

) Vgl. de rechtspraak geciteerd bij Hulshoff, aantt. 115 en 116 ad art 221 ; n van den laatsten tijd de arresten van 11 en 24 Ju„i 1907; W. 8565 en 8571

i. T " u rn ,2«r 132 '• •*- «• H. M.»«;

j? . , V .Str- " en "I 145-165. Anders mr. A. A. de Pinto

Het herZ1ene W. v. Sv.. II bl. 264-266 en bl. 683-693. Vgl ook arrest H. R. 13 junl 1887; W. 5444 en de beschouwingen in W. 5646 Het " *'

mr rneMaDT ^ °°k Kel'U'digd d°°r den ^vocaat-generaal

2 ad art222 16 °Pgenomen in W" 706°- Zie Hulshoff, aant.

Sluiten