Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven van hot rechtsmiddel, dat tegen het vonnist openstaat, en van den termijn, binnen welken het kan worden aangewend , terwijl hij tevens van een en ander op de minuut van het vonnis zal melding maken.

Volgens art. 215 oud was alleen in het geval, dat de veroordeelde tegen de uitgesproken veroordeeling in cassatie kon komen, mededeeling daarvan aan hem noodzakelijk. In art 225 wordt die verplichting in dien zin uitgebreid, dat de president in alle gevallen aan den veroordeelde, die tegenwoordig is, zal moeten kennis geven van het rechtsmiddel, dat tegen het vonnis open staat, en van den termijn, binnen welken dat rechtsmiddel kan worden aangewend '). Het vreemdsoortige bezwaar van de meerderheid der C. v. R., dat deze bepaling niet was overeenkomstig de waardigheid der rechterlijke macht, werd terecht door den minister niet gedeeld !).

Het vonnis moet binnen tweemaal vier-en-twintig uren na de uitspraak door de rechters, die het hebben gewezen, en den griffier worden onderteekend; is een hunner daartoe buiten staat, dan wordt hiervan aan het slot van het vonnis melding gemaakt; art. 226. Niet nakoming van deze bepalingen heeft niet nietigheid ten gevolge i de tegenovergestelde bepaling werd op voorstel van den heer Beelaerts van Blokland, overgenomen door de C. v. R. en den minister, geschrapt3).

Zoodra het vonnis is geteekend, kunnen de beklaagde, zoo hij in vrijheid is, en zijn raadsman zoowel van het vonnis als van het proces-verbaal der terechtzitting inzage nemen.

Volgens het laatste lid van art. 211 oud was het den griffier op eene boete van vijftig gulden verboden een afschrift van het vonnis uit te geven, voordat het was onderteekend. Eene strafbepaling van die strekking komt thans voor in art. 462 van het Wetboek van Strafrecht.

§ 6. De procedure bij het kantongerecht.

De procedure voor den kantonrechter wordt geregeld in den

') Niet-opvolging van het voorschrift van art. 225 heeft niet nietigheid ten gevolge; H. R. 21 Januari 1907; W. 8494; P. v. J. n°. 633.

') Smidt, I 633.

3) Smidt, t. a. p. bl. 635 en 636.

<i) T.n.i rU, «>/ ' > <>

■ f'rtfi rfti ' 'i i 11 s i ■

Sluiten