Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ju.rt hun toekomt on te hunnen behoeve is gegeven Met he»

°°" hPi het/ehe®le karakter der cassatie treedt de quaestie

komen6 h"g °P de" achterSrond. ™odat het O. M. vol-

r-, ,:—OVO('n—13 ecn middel van te maken van do

,, 7,van rnilj*aiL^

van het O ^ de amb^ar

klaao-d ' • ' r'J colIe£e of kantongerecht, dat het beaa de vonnis of arrest heeft gewezen !). De procureur-eeneraal bu den hoogen raad heeft niet het recht ee'n gewoon" beroep m cassahe ,n te stellen en heeft evenmin de bevoegdheid aan den procureur-generaal bij het hof of aan het O. M bij recht-

Het h J,ant°ng?rech* een daartoe «trekkend bevel te geven. ^jXVan het °' M- t0Ch iS niet h«' de mfnister

Betwist zijn de vragen, of in zaken, krachtens art. 141 2° door de daarin bedoelde ambtenaren aangebracht, door'die

::inarr rsatie kan worden ^«^end en of die be.

Terwl.r^f T* ?e"eVen aan de beleedigde partij.

l Zt ZT l d°°r de i«"«P->dentie ontkennend

beantwoord ) heeft zij op de eerste een bevestigend ant-

woord gege™ <). Het bezwaar tegen dit laatste antwoord is dat de vorm voor dit cassatieberoep niet in de wet is gere-

schriften r-l " Gene ana,°gfi ^passing der wetsvoorschriften mogelijk is. De practijk is in dien zin gevestigd.

het O !Jm!,,n V°°r het lnste"en der cassatie is zoowel voor het O. M als voor den beklaagde drie vrije daeen naden waarop het arrest of vnnn^ — _ . °

O- , . , . u»"gt5»proKen, art. 356. Onder

drie dagen is volgens de gevestigde rechtspraak de da"

irxJL'T*-* rWed'- bw- '»"»*

vierden dag aangeteekende cassatie niet ontvankelijk zal

p De Pinto, Handl. Strafv., bl. 556.

si,':' m; Lio"' " *d ■««; Huuhoir,

M 'siï ™' S» «'"j."» ""h T D"""ei """"" d> R«». P-

01. 008 en 559 en de Bosch kemper, t. a. p. bl. 323

en de IWhT 38 * aFt' 38°' In *el«ken zin de Pint°> t. a. p. bl. 557

strafprocesrecht,eMPT66^169P' 8>*' Vg'" °°k NypeIs' Het r«ksfiscaal

Sluiten