Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwijzing naar den bevoegden rechter zal plaats vinden , als de vernietiging geschiedt in verband niet eene vraag van bevoegdheid, en verwijzing naar den rechter, in art. 106 R. O. aangewezen, wanneer het arrest wordt vernietigd wegens een verzuim in de vormen, op straffe van nietigheid voorgeschreven, of wegens het geval, voorzien in het tweede gedeelte van lid 2 van artikel 346. Vernietigt de Raad de instructie eener zaak wegens grove misslagen, die daarbij mochten hebben plaats gehad, dan zal hjj volgens art. 352 bevelen, dat de kosten van het vernietigd geding zullen komen ten laste van den ambtenaar, die de nietigheid begaan heeft. Mr. A. de Pinto wilde in dit artikel onder liet woord instructie alleen verstaan de instructie vóór de openbare behandeling en dit wel met het oog op het woord ambtenaar '), doch daar het zeer goed mogelijk is, dat de informaliteit op de terechtzitting b.v. door den president is begaan, geloof ik niet, dat de woorden van het artikel die interpretatie voldoende wettigen.

Het gewezen arrest zal ter openbare terechtzitting moeten worden uitgesproken, art. 369 lid 3. Eene bepaling omtrent het aantal van de raadsheeren, die moeten tegenwoordig zijn van hen, die over de zaak gezeten hebben, komt hier niet voor. Er wordt dus alleen gevorderd, dat het aantal raadsheeren aanwezig zij, noodig om eene terechtzitting te houden.

Volgens de bjj de wet van 15 April 1896 Stb. n°. 70 in het Wetboek gebrachte wijzigingen wordt thans in art. 370 bepaald , dat de kosten van het beroep in cassatie, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, blijven voor rekening van den Staat. Uitdrukkelijk wordt daarbij nog vastgesteld, dat kosten, door of ten behoeve van den beklaagde gemaakt, niet onder de gerechtskosten begrepen zijn en dus te zijnen laste blijven.

Wanneer eene verwijzing naar een anderen rechter plaats vindt en de beklaagde in verzekerde bewaring is, zal hij worden overgegeven aan den bevoegden ambtenaar van het O. M. om in de gevangenis te worden geplaatst, behoorende bjj het college waarvoor hij zal moeten terechtstaan, art. 371.

Het arrest van den Hoogen Raad, waartegen, behoudens

>) T. a. p. bl. 577.

Sluiten