Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegang tot don verdachte te ontzeggen. Zoodanige buitentoegangstelling kan ook door de rechtbank bevolen worden op requisitoir van het openbaar ministerie. Is het bevel van den

. . uitgegaan, dan kunnen belanghebbende ouders of voogden

den Lt " ^ k°me"' ee"

den raadsman , wanneer hem door den R. C. de toegan* is

ontzegd, niet is verleend. Naar de M. v. T. geldt het bij de

oe a mg van de ouders een eisch van menscbeljjkheid De

epaling omtrent het recht van toegang van de ouders of den

H rechtm.etkherhaald in deD derde" titel' Zadelende over

van art S "TT' ^ dat de woorden

van art. 79éw aanleiding geven om het bedoelde recht ook

cluaie ook rT ,a" "et *** 100 W ~ ~

van art 70, ,, aannemelijk, omdat de niet-overneming

zuim d<"1 tiKl vermoedelijk op een ver-

In verband met het geheele karakter, aldus aan het voor-

in hTh Hüefkend' Ver<3ient de bepalin^ vern'elding, welke in het honderdste artikel van het Wetb. v. Strafv. als tweede

Hd is tusschengevoegd, en waarbij aan den R. C. wordt

opge ragen, om, indien de instructie een minderjarigen be-

' dle ,0°r h" b'Sa*" "n •»' de/leef.8d van achttien jaren nog met heeft bereikt, zooveel mo-eliïk

to rr. 'ït'r Wi°"en 0D"re°' de "P™edi''S. ■>«' karakklaaede ook d K .""u d00rg"and gedr*g van de» be-

oudl Of d™ 5 T" Van ee,ui8e"' die h»«' d»» oudere of den voogd van den beklaagde zijn opgegeven De

redactie v.n deze bepaling breng, meé, dat de E cf verplicht

dit vLrech'ïT h°0re"' "elke *""" me' bet bij

opg.gTen onder» of voogd „orden

Wanneer de instructie gesloten is en door de rechtbank

ge°ven ™™l° be""st. ov»r he' ««" >»t inge,teld onderzoek te S g volg, verkrijgt de rechtbank eene bijzondere bevoegd-

>) De Vries en van Tricht, t. a. p. bl. 322 en 323.

) Anders mr. Hes, t. a. p. bl. 126 en 127.

) vgl. mr. Groeneveld, t. a. p. bl. 33 en 34.

Sluiten