Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dertigtal jaren geleden telde de naam van Mr. L. Ed. Lenting mede onder de meest bekende namen in Nederland. Is veel door hem in het belang der gemeente Zutphen verricht, waar van 1867—1877 het lidmaatschap der rechtbank door hem werd bekleed, als lid der Tweede Kamer heeft Lenting zich door ijver en toewijding onderscheiden.

Te midden van zijne talrijke werkzaamheden vond hij in 1866 den tijd de Schets te schrijven, waarvan thans de zesde uitgave het licht mag zien. Zij doet Lenting's naam op duurzamer wijze voortleven dan de talrijke tijdschriftartikelen, uit zijne vaardige pen gevloeid. Binnen weinige jaren verscheen de vierde druk. In 1882 was ook deze uitgeput. Dit tijdstip mocht de schrijver echter niet beleven, wiens levensdraad den 20™ November 1881 was algesneden ').

In 1883 was het mij, die reeds in 1866 het voorrecht had gehad met den heer Lenting in aanraking te komen, toen de leeraar aan de hoogere burgerschool in hem een lid der commissie van toezicht ontmoette, eene aangename taak, voor de vijfde uitgave zorg te dragen.

Tot mijn leedwezen verplicht van de verzorging van den zesden druk af te zien, welke wegens de grondwetsherziening meer tijd eischte dan destijds te mijner beschikking stond, verheug ik me in de bereidverklaring van den heer Mr. H. J. Romeijn om thans deze taak te aanvaarden.

1) Voor bijzonderheden omtrent Lenting's leven en werken moge worden verwezen naar eene Schets door mij geschreven voor de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 1885.

Sluiten