Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij echter die kiesrecht meenen te kunnen ontleenen aan een der andere bepalingen der wet zijn verplicht daarvan aangifte te doen '), doch voorzoover zij hun recht ontleenen aan huur eener woning, genot van pensioen of lijfrente, inschrijving in het Grootboek of inlegging op eene spaarbank, of wel aan een door hen afgelegd examen, worden zij zoolang zij niet een der gestelde vereischten hebben verloren telken jare zonder nieuwe aangifte op de lijst geplaatst 2).

Door opgaven van de Directie der Grootboeken en der verschillende spaarbanken, door den Minister van Justitie betreffende de personen die ingevolge rechterlijk vonnis het beheer over hunne goederen of het kiesrecht hebben verloren, door de instellingen van weldadigheid betreffende door haar verleenden onderstand en door de bevelhebbers der in een gemeente aanwezige zee- en landmacht betreffende de manschappen beneden den graad van sergeant, aan de burgemeesters telken jare te verstrekken, wordt de juiste samenstelling der kiezerslijst mogelijk gemaakt 3).

Deze wordt op den 228ten Maart van elk jaar vastgesteld, en daarop gedurende een maand op de secretarie voor een ieder ter inzage neergelegd, waar, tegen betaling der kosten, afschriften of afdrukken verkrijgbaar zijn 4). Tot den 15den April heeft ieder het recht tegen de lijst bezwaren in te brengen, wanneer zijn naam of die van een ander daarop niet of niet behoorlijk voorkomt, of wel wanneer de naam vermeld wordt van iemand, die de bevoegdheid van kiezer mist 5). De gemeenteraad beslist over de ingediende verzoeken na den 23s,en April, doch vóór den 15den Mei en de door dezen bevolen wijzigingen worden in de kiezerslijst aangebracht 6), welke van den laatstgenoemden datum tot den 15den Mei van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens de wijzigingen daarin alsnog ingevolge rechterlijke uitspraak aan te brengen 7). Gedurende vijf dagen nl. kan ieder, die niet in de beslissing van het gemeentebestuur berust, de zaak bij met redenen omkleed verzoek onderwerpen aan de uitspraak van den bevoegden kantonrechter. Van diens uitspraak kan, doch alleen wegens schending of verkeerde toepassing der wet, vernietiging gevraagd worden aan den Hoogen Raad, door een ieder die bij de uitspraak partij is geweest 8).

1) Kieswet art. 13. 2) Art. 20. 3) Artt. 21, 22 , 23 , 24. 4) Art. 28.

5) Art. 29. 6) Art. 33. 7) Art. 34. 8) Artt. .36 49.

Sluiten