Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door deze verschillende formaliteiten wordt het geheim der stemming en hiermede de onafhankelijkheid van den kiezer zooveel mogelyk gewaarborgd. Stembiljetten, die op de een of andere manier een aanduiding van den kiezer bevatten of op eenige andere wijze niet aan de voorschriften der wet voldoen, zijn dan ook van onwaarde. Aan de andere zijde geeft de wet ook de noodige waarborgen, dat het stembureau zich bij het openen der stembiljetten niet aan verkeerde praktijken schuldig maakt. Dit openen der biljetten, zoowel als de stemming zelve, geschiedt in het openbaar. Gedurende de geheele zitting van het stembureau zijn de kiezers bevoegd in het stemlokaal te vertoeven. voorzoover daardoor de orde niet wordt verstoord en de voortgang der stemming niet wordt belemmerd. Zij hebben het recht bezwaren in te brengen, welke in het proces-verbaal, dat van de stemming wordt opgemaakt, moeten worden opgenomen ')• De verkiezingen moeten zoo vrij mogelijk zijn. Wanneer de Regeering daarop invloed uitoefent, handelt zij in stryd met de Grondwet en met hare eigene waardigheid. Daarentegen is het aanbevelenswaardig, dat in elk kiesdistrict zich kieztrsvereenigingen vormen, waarin de leden van gedachten wisselen over de algemeene belangen en de keuze van candidaten. Deze vereenigingen kunnen, ook door hare voorlichting van andere kiezers, heilzaam werken, mits zij hare taak onbekrompen opvatten, zich over een ruimen kring uitstrekken en openbaarheid doen geven aan hare beraadslagingen.

HOOFDSTUK IV.

VERPLICHTINGEN VAN HET VOLK.

Men kan zich geene gemeenschap denken, zonder wederzijdsche verplichtingen. Laat ons nu die van het volk nagaan.

a. Op iederen ingezetene, van den laagste tot den hoogste in rang, rust de verplichting van gehoorzaamheid aan de wet. Wel is waar, schrijft de Grondwet voor, dat de Koning of de Regent

1) Artt. 67 , 82 . 91

Sluiten