Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat zoo min mogelijk willekeur heersche in het stuk der inkwartiering, schrijft de Grondwet voor, dat eene wet daarin zal voorzien. De wet van 14 Sept. 1866 (Stbl. n°. 138), laatst gewijzigd door die van 22 Juli 1899 (Stbl. n°. 175), heeft aan dit voorschrift voldaan ').

f. Er zijn nog onderscheidene verplichtingen, die wij niet alle kunnen opiTbemen, omdat zij uitvloeisels zijn van bijzondere wetten, als daar zijn: de verplichting tot het geven van getuigenis in strafzaken en in burgerlijke zaken; tot het aangeven van misdaden, die ter onzer kennis gekomen zijn; tot het verleenen van hulp en het verrichten van diensten, enz.

wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebragt.

De uitzonderingen op die algemeene regels voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden worden bij de wet vastgesteld.

Of er oorlogsgevaar in den zin, waarin dat woord in 's Lands wetten voorkomt, aanwezig is, beslist de Koning.

1) Zie ook K. B. 10 Nov. 1892 (Stbl. n°. 253), laatst gewijzigd 24 Juni 1898 (Stbl. n°. 149).

Sluiten