Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oranje den „eersten onderdaan", en ook onze Grondwet geeft hem dien titel.

Een schoone titel, maar die, indien men er geen bloote phrase in ziet, ook zedelijke verplichtingen medebrengt. Als eerste onderdaan toch is hij vei plicht zijne mede-onderdanen voor te gaan in de eerbiediging van en onderdanigheid aan de algemeene landswetten !).

In zijne hoedanigheid van vermoedelijken troonopvolger heeft de Prins van Oranje eenige praerogatieven, nl.:

1°. dat hij, als hij den ouderdom van 18 jaren bereikt heeft, uit 'slands kas een inkomen geniet van f 100,000.

2°. dat dit inkomen verdubbeld wordt, als hij een huwelijk aangaat, volgens de bepalingen der Grondwet 2);

8°. dat hij vrij is van personeele lasten 3);

4°. dat hij, zijn achttiende jaar vervuld hebbende, in geval de Koning buiten staat geraakt, de regeering waar te nemen, van rechtswege Regent is 4), en eindelijk

5°. dat hij op denzelfden leeftijd zitting heeft in den Raad van State 5).

Ten onrechte heeft men vroeger wel eens beweerd, dat ook de Prins van Oranje op achttienjarigen leeftijd meerderjarig zou zijn. Sedert 1887 is alle twijfel dienaangaande uitgesloten door de uitdrukkelijke bepaling van het tweede lid van artikel 81, dat, ingeval de Prins van Oranje tot het regentschap wordt geroepen, hij ook meerderjarig is.

1) Zie, hoe in 1848 de vermelding hiervan in artikel 32 (thans 29) is behouden, daar het van belang werd geacht, dat uitdrukkelijk uitkwam, dat ook de prinsen van 'sKonings huis zijne onderdanen zijn, waaraan toch zeker niet getwijfeld kon worden: bij Mr. J. T. Buys t. a. p. blz. 129.

2) Art. 30. De Prins van Oranje geniet als zoodanig uit 'sLands kas een jaarlijksch inkomen van f 100000, te rekenen van den tijd, dat hij den ouderdom van achttien jaren zal hebben vervuld; dit inkomen wordt gebragt op f 200000, na het voltrekken van een huwelijk, waartoe bij de wet toestemming is verleend.

3) Art. 26 boven aangehaald.

4) Art. 41. In het geval van art. 40 is de Prins van Oranje, wanneer hij zijn achttiende jaar vervuld heeft, van regtswege Regent.

5) Art. 74, 3dc lid. De Prins van Oranje heeft, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, van regtswege zitting iu den Raad (van State).

Sluiten