Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. De benoeming. Wanneer krachtens het Grondwettig erfrecht geen aangewezen troonopvolger bestaat, moet over de Kroon op een andere wijze worden beschikt. In een dergelijk geval, zoo bepaalt de Grondwet '), wordt een opvolger benoemd by een wet, waartoe het initiatief uitsluitend bij den Koning berust.

Ook in het geval, dat de Koning öf verzuimd heeft tijdens zijn leven een opvolger te doen benoemen, öf wel, dat op het oogenbük van het overlijden des Konings de opvolger ontbreekt, b. v. indien hij eveneens op hetzelfde oogenblik of kort daarna sterft, heeft de Grondwet voorzien. De benoeming geschiedt dan rechtstreeks door de Staten-Generaal 2).

In beide gevallen worden deze in dubbelen getale bijeengeroepen en besluiten zij in vereenigde vergadering. In het laatste geval worden zij bijeengeroepen door den Raad van State, die zooals wij later zullen zien in sommige gevallen met de waarneming van het koninklijk gezag belast is.

Het koninklijk gezag slaapt niet. Van een installatie door het souvereine volk is bij ons geen sprake. De Koning bestijgt by het overlijden van zijn voorganger uit eigen recht, d. w. z. een recht ontleend aan de Grondwet en het grondwettige erfrecht, den troon.

De Grondwet laat daaromtrent geen twijfel: „De Koning, de ïegeering aanvaard hebbende, wordt zoodra mogelijk plegtig beeedigd en ingehuldigd binnen de stad Amsterdam, in eene openbare en vereenigde vergadering der Staten-Generaal." (art. 51.)

„ Le roi est mort, vive le roi!" wordt dus ook door onze Grondwet gehuldigd. Een andere opvatting zou tot iets dergelijks hebben moeten leiden, als men in België heeft. Daar wordt het monarchaal beginsel bij het openvallen der regeering tijdelijk terzijde gesteld en de grondwettige rechten van de kroon in naam van het volk

1) Art. 20. Wanneer geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat, wordt deze benoemd bij eene wet, waarvan het ontwerp door den Koning wordt voorgedragen.

De Staten-Generaal. daartoe in dubbelen getale bijeengeroepen. beraadslagen en besluiten daarover in vereenigde vergadering.

2) Art. 21. \\ anneer bij overlijden des Konings geen bevoegde opvolger naai de Grondwet bestaat, geschiedt de benoeming regtstreeks door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering. Zij worden daartoe in dubbelen getale binnen eene maand na het overlijden bijeengeroepen.

Sluiten