Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derjarig geworden, zelf de regeering op zich neemt; 2°. ingeval het ingesteld was, omdat de Koning niet in staat was de regeering waar te nemen, bij het wegvallen der beletselen.

In 1887 hebben vooral ook de bepalingen omtrent het hervatten van de regeering door den Koning verbetering ondergaan. De Staten-Generaal worden voortdurend op de hoogte gehouden van den toestand des Konings '). Blijkt het dat de reden, waarom tijdelijk in de waarneming van de regeering moest worden voorzien, heeft opgehouden te bestaan, dan wordt dit verklaard door de StatenGeneraal in vereenigde vergadering bij een besluit, dat op last van den Voorzitter wordt afgekondigd 2). Medewerking van den Regent zelf, zooals die vroeger vereischt werd, toen de Grondwet bepaalde, dat de afschaffing van het regentschap bij de wet moest geschieden, is niet noodig. Het voorstel toch kan worden genomen op voorstel van den Regent of van ten minste twintig leden der Staten-Generaal, die daartoe zelfs de bevoegdheid hebben om als de zitting der Staten-Generaal gesloten is de Kamers in vereenigde vergadering bijeen te roepen 3).

Onmiddellijk na de afkondiging van bovenbedoeld besluit herneemt de Koning de regeering 4).

Volgens de bepaling van art. 44 geldt de hierboven besproken regeling ook voor het geval, dat de Regent buiten staat geraakt het Regentschap waar te nemen 5).

1) Art. 49. De hoofden der ministeriele departementen en de voogd of voogden zijn persoonlijk gehouden aan de Kamers der Staten-Generaal, zoo dikwerf dit wordt gevraagd, omtrent den toestand van den Koning of van den Regent verslag te doen.

Art. 94, 3d0 lid, is ten deze ook op de voogden toepasselijk.

2) Art. 47. Zoodra het in art. 38 omschreven geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last van den Voorzitter, in art. 40 vermeld, wordt afgekondigd.

3) Art. 48. Dit besluit wordt genomen op voorstel van den Regent of van ten minste twintig leden der Staten-Generaal.

Deze leden dienen hun voorstel in bij den Voorzitter der Eerste Kamer, die de beide Kamers onmiddellijk in vereenigde vergadering bijeenroept.

Is de zitting der Kamers gesloten, dan zijn die leden bevoegd de oproeping zelve te doen.

4) Art. 50. Onmiddellijk na afkondiging van het in art, 47 omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der regering.

5) Art. 44. Waaneer een Regent buiten staat geraakt het Regent-

Sluiten