Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tement. Het is dus hunne taak het regeeringsbeleid tot in bijzonderheden te verdedigen. Deze verantwoordelijkheid is niet vatbaar voor eene regeling bij de wet. Worden hunne handelingen en hunne staatkundige richting door de Volksvertegenwoordiging niet goedgekeurd, zij worden door een votum van wantrouwen getroffen. Hoe deze politieke verantwoordelijkheid werkt, zullen wij nog nader bij de bespreking van het recht van interpellatie der Staten-Generaal onderzoeken.

Wij weten reeds, dat het zoogenaamde contraseign aanwijst, welke ministers de verantwoordelijkheid voor een bepaalde regeeringsdaad te dragen hebben ').

De wet op de ministerieele verantwoordelijkheid heeft een zuiver strafrechtelijke strekking, en staat in nauw verband met artikel 164 der Grondwet, waarbij de Hooge Raad wordt aangewezen om over de ambtsmisdrijven van den minister te beslissen.

Bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht zijn de strafbepalingen evenwel uit deze wet gelicht, zoodat zij thans slechts de regels bevat, welke bij de vervolging van den minister ter zake van ambtsmisdrijven moeten worden in acht genomen.

De strafbepalingen vindt men thans onder de artikelen 355 en 356 van het genoemde Wetboek. Volgens deze artikelen zijn de ministers strafbaar: a. wanneer zij hunne medeonderteekening hebben verleend aan koninklijke besluiten of beschikkingen, waardoor hetzij de Grondwet, hetzij eene wet, hetzij een algemeene maatregel van bestuur van den Staat of van de koloniën wordt geschonden; l>. wanneer zij uitvoering geven of doen geven aan koninklijke besluiten, of beschikkingen, welke het vereischte contraseign missen; c. wanneer zij eigenmachtig beschikkingen nemen of bevelen geven, of wel bestaande beschikkingen en bevelen handhaven, waardoor de Grondwet of andere wetten of algemeene maatregelen van bestuur van den staat of koloniën geschonden worden, en eindelijk d. wanneer zij nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten en algemeene maatregelen van bestuur, voor zooverre die uitvoering tot hun departement behoort of hun is opgedragen. Terwijl voor de drie eerste misdrijven gevorderd wordt, dat zij met opzet zijn gepleegd, is voor de laatste grove schuld reeds voldoende, om tot eene vervolging te leiden.

Als straf tegen de eerstgenoemde drie misdryven alsmede wan-

1) Zie bladz. 111.

Sluiten