Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam, van Amsterdam, van Hoorn en Enkhuizen, van Middelburg en van Harlingen, die alle van elkander onafhankelijk waren, en jaarlijks te 's-Gravenhage beraadslaagden. In den eersten tijd van het Koninkrijk met het ministerie van koloniën vereenigd, maakt het sedert Jan. 1842 een afzonderlijk departement uit.

5. Dat van financiën, belast met de directie van de domeinen van den Staat, met het toezicht op alle rijks-ontvangsten en uitgaven en met de zorg voor het grootboek der nationale schuld. Onder het ressort van dit ministerie behooren ook de munt, het kadaster en het entrepot.

6. Dat van oorlog, hetwelk met het krijgswezen belast is. Tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden oefende de Raad van State toezicht uit op het defensiewezen en de inrichting van het leger. De jaarlijksche begrooting van de kosten (petitiën) werd aan de provinciën rondgezonden.

7. Dat van koloniën, belast met alle zaken, welke betrekking hebben op onze overzeesche bezittingen. Het ministerie van koloniën is een der belangrijkste in ons vaderland. Al de moeilijke vraagpunten betrekkelijk het bestuur en de administratie, de financiën, den landbouw, het zeewezen en de krijgsmacht van onze Oost-en WestIndische bezittingen, moeten daar behandeld worden.

8. Dat van waterstaat, handel en nijverheid, ingesteld bij Kon. besluit van 6 Nov. 1877 (Stbl. n°. 194). Aan dit departement zijn opgedragen de waterstaat, de zorg voor de landsgebouwen, de spoorwegen en alle andere openbare middelen van vervoer, de zorg voor het meteorologisch instituut, de zeevisscherijen, het wetenschappelijk zeeonderzoek, het ijkwezen, het mijnwezen, de landverhuizing, de tucht op de koopvaardijschepen en verdere zaken op 't gebied van handel en nijverheid en scheepvaart, het toezicht op de stoomtoestellen en de inrichtingen, welko gevaar, schade ot hinder kunnen veroorzaken, de uitvoering van de arbeids- en veiligheidswetten, de wet op de kamers van arbeid en de ongevallenwet, de zorg voor de posterijen, telegraafdienst en de Rijkspostspaarbank.

Elk der departementen, die wij genoemd hebben, wordt weder verdeeld in zoovele afdeelingen, als die tak van bestuur onderdeelen heeft l). Onmiddellijk onder den minister staat aan elk departement

1) Voor de verschillende afdeelingen van de departementen, verwijzen wij kortheidshalve naar den Staats-Almanak.

Sluiten