Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke voorzitter leidde de vergadering, geen secretaiis v oei do de pen. Eerst in het laatst van 1576, in het heetst van hot verzet tegen Spanje, vormden de Staten-Generaal zich als een regeeringscollegie, dat de door het gemeenschappelijk gevaar bedreigde Vereenigde Gewesten vertegenwoordigde. Toen werd ook de behoefte gevoeld aan eenen voorzitter en eenen griffier, terwijl tevens een reglement van orde ontworpen werd 1).

Niet alle volken zijn rijp voor het Vertegenwoordigend stelsel. Waar de algemeene volksontwikkeling nog veel te wenschen overlaat, zal 5f de Regeering alleen de taak op zich nemen, om vooi de behoeften van den Staat te zorgen, öf wel eene vertegenwoordiging van slechts enkele standen mogelijk zijn. Daar echter, waaide burgers zich van hunne rechten en verplichtingen bewust zijn, waar het begrip van het staatsburgerschap heerscht, wordt eene nationale Vertegenwoordiging eene behoefte.

Dit stelsel beveelt zich van vele zijden aan. De ervaring van alle tijden heeft het geleerd, hoe licht het gezag de grenzen zijner bevoegdheid gaat overschrijden. Eerst dan, wanneer eene schier dagelijksche aanraking met de Regeering de Vertegenwooidiging in staat stelt, om op elk gevaar, dat van die zijde dreigt, een waakzaam oog te houden, en door herinnering aan opgelegde verplichtingen haar te dwingen binnen hare grenzen te blijven, woidt liet voor de Regeering eene onmogelijkheid, zonder veischeuring dei Grondwet, zich van den weg van eer en plicht te verwijdeien.

Waakt alzoo de Vertegenwoordiging tegen misbruik van het gezag in 't algemeen, hare roeping brengt ook mede, de miskende belangen der burgers te behartigen. Zal hij, wiens eer of belang dooi de Regeering gekrenkt is, zich bij deze alleen moeten vervoegen tot herstel zijner grieven? — Inderdaad, hij zou weinig troost vinden. Neen, hij vervoege zich dan bij die macht, welke in staat is, zijn belang te ondersteunen, en met kracht te handhaven.

Maar ook voor de Regeering biedt het vertegenwoordigend stelsel groote voordeelen aan. Zij toch bestaat uit eenige weinige personen,

1) Zie daarover Mr. Lenting in Nijlioffs Bijdragen voor Vader). Gesch. en Oudh.. deel IV, blz. 15 en 47, naar aanleiding van de Hist. des Etats Génér. par Tli. Juste.

Sluiten