Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ieder een of meer takken van het staatsbestuur behecren. Hoe uitstekend en talentvol die mannen ook zijn; hoe berekend ook hot hoofd van den Staat moge zijn voor de groote en moeilijke taak, welke op zijne schouderen rust; al worden hij en zijne ministers ook nog zoo krachtig door bekwame ambtenaren ondersteund, het is niet mogelijk op al de belangen van den Staat steeds het oog gevestigd te houden, of met de duizendvormige schakeering van behoeften, die elk oogenblik oprijzen, bekend te zijn. Eene Vertegenwoordiging daarentegen bestaat uit vele personen, die uit alle oorden des lands te zamen komen. De bekendheid met het gewest hunner inwoning strekt tot voorlichting der Regeering, terwijl men bovendien van eene talrijke vergadering eene grootere verscheidenheid van kennis en voorlichting kan verwachten, dan van de Regeering, die uit een klein getal personen bestaat, en meestal door de oogen van ondergeschikte ambtenaren moet zien. Op deze wijze stelt de Vertegenwoordiging haar in de gelegenheid hare roeping te volbrengen.

Is dit zoo, dan volgt daaruit, dat een eerste vereischte van de Volksvertegenwoordiging is, dat zij zooveel mogelijk eene waarheid ZÜ I geen aandrang mag door de Regeering worden uitgeoefend; de kiezers moeten zoo vrij mogelijk zijn. Werkt de Regeering, zij het dan ook zijdelings, op de verkiezingen, niet anders dan bederf zal de viucht zijn. Bovendien, moge het al der Regeering gelukken personen in de Staten-Generaal te brengen, die zich als gehoorzame dienaars kenmerken, vroeg of laat zal dit spel met de hoogste rechten des volks haar duur te staan komen.

Een ander vereischte is eene onafhankelijke Vertegenwoordiging, en daarom is het wenschelijk, dat de zoodanigen, die door hun ambt in al te nauwe betrekking staan tot de Regeering, geen zitting hebben. De leden moeten den moed hebben, zich tegen de Regeering te verzetten, en hare handelingen te gispen. Aan den anderen kant behoort de Regeering het onafhankelijke karakter harer bestrijders te waardeeren, wanneer namelijk de aanvallen binnen de perken van welvoeglijkheid en parlementaire vormen blijven.

Is onafhankelijkheid van den vertegenwoordiger een vereischte, in niet mindere mate worden eerlijkheid en bekwaamheid van hem gevorderd. De parlementaire strijd ontaardt zoo licht in een jachtmaken op den ministerieelen zetel. Wie met zulke bedoelingen in de Vertegenwoordiging zitting neemt, is meer op eigen voordeel dan op het algemeen belang bedacht. Maar ook bekwaamheid wordt

12

Sluiten