Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze zaak kunnen nemen; ontbinding der Provinciale Staten zelve is uitgesloten. Wanneer dus werkelijk op een zeker oogenblik een diepgaand verschil van politieke overtuiging heerscht tusschen de meerderheid van de Eerste Kamer en de partij, die de regeering in handen heeft, staat men voor een groote moeilijkheid. Wil de partij die in den lande de meerderheid heeft ook de meerderheid in de Eerste Kamer trachten te verwerven, zoo zal zij eerst de Provinciale Staten in haren geest moeten omzetten, hetgeen, daar deze om de drie jaren slechts voor de helft kunnen vernieuwd worden, allicht eenigen tijd zal kosten en zal zij vervolgens nog ceruimen tijd geduld moeten oefenen, daar van de Eerste Kamer slechts een derde gedeelte der leden om de drie jaar aftreedt. Afgezien van het bezwaar, dat er op zichzelf in gelegen is om bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten aan politieke overwegingen de eerste plaats in te ruimen, kan dus ook het resultaat alle waarde hebben verloren, indien, wat in een land, waar de partijen niet veel in kracht verschillen, zeer goed mogelijk is, de regeeringspartij inmiddels de meerderheid heeft verloren. De giondwettelijke bepaling, waarbij de ontbindbaarheid van de Eerste Kamer wordt erkend, is dus in de practijk vrijwel illusoir.

Als hulpmiddel heeft men wel voorgesteld in een dergelijk geval de Tweede Kamer te ontbinden, als wanneer de Eerste Kamer voor den door de nieuwe Kamer uitgedrukten volkswil zou hebben te buigen, doch meer dan een hulpmiddel voor een enkel geval, zou dit nooit kunnen zijn, terwijl het gezag der Eerste Kamer er voorzeker niet door verhoogd zou worden, hetzij deze voor dien aandrang week, hetzij ze bij hare opinie meende te moeten volharden.

Al deze bezwaren zouden zich niet doen gevoelen bij recntstreeksche verkiezing door de kiezers der Tweede Kamei met beperking van keuze tot bij de wet aan te wijzen categorieën van personen.

De vereischten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer zijn slechts, dat men mannelijk Nederlander en 30 jaar oud zij en niet door rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen of de verkiesbaarheid hebbe verloren ').

1) Art. 84. Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt alleen vereischt dat men mannelijk Nederlander zij. niet bij regterlijke uitspraak

Sluiten