Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leden der Sta ten-Generaal genieten geene eigenlijke bezoldiging. Aan de leden der Tweede Kamer wordt eene schadeloosstelling van f'2000 'sjaars toegekend; zij hebben echter bovendien aanspraak op vergoeding der reiskosten, eens heen en terug, d. w. z. zij ontvangen die vergoeding alleen, wanneer zij opkomen voor de gewone opening der Staten-Generaal en bij het sluiten der zitting. De schadeloosstelling wordt niet genoten door hen, die gedurende de geheele zitting afwezig zijn gebleven l).

De leden der Eerste Kamer genieten alleen vergoeding van reiser verblijfkosten 2).

Zij worden verkozen door de Provinciale Staten in de volgende verhouding :

Noordbrabant 6

Gelderland 6

Zuidholland 10

Noordholland 9

Zeeland 2

Utrecht 2

Friesland 4

Overijssel 3

Groningen "

Drenthe 2

Limburg 3

50

In geval van vereeniging, splitsing of grensverandering van provinciën of vorming van nieuwe, voorziet de wet in de wijziging, welke daardoor in deze verhouding noodig zal worden bevonden.

1) Art. 89. De leden genieten tot vergoeding der reiskosten, eens, heen en terug, voor elke zitting, zoodanige som, als naar de afstanden door de wet zal worden geregeld.

Als verdere schadeloosstelling wordt hun toegelegd eene som van f2000 'sjaars. Deze schadeloosstelling wordt niet genoten door de leden, die het ambt van minister bekleeden, noch ook, voor den tijd der zitting, door hen, die gedurende de geheele zitting afwezig bleven.

2) Art. 91 al. 3. Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens de wet.

Aan dit voorschrift evenals aan dat van art. 89, 1° lid is uitvoering

gegeven door de wet van 4 Mei 1889, Stbl. n°. 46. Daarbij is bepaald, dat de leden der Eerste en Tweede Kamer vergoeding ontvangen voor de gemaakte reiskosten voor eene plaats lHtu klasse in de openbare vervoer-

Sluiten