Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze kan dan zorgdragen voor liet uitschrijven van eene verkiezing Evenzoo is hij daartoe verplicht, wanneer hij kennis bekomen heeft, (lat een lid een der vereischten van het lidmaatschap heeft verloren o en ezo igd Staatsambt heeft aangenomen. Alsdan heeft de verkiezmg paats binnen dertig dagen, nadat het feit ter kennis van üen Minister gekomen is. (Kieswet artt. 125 en 144).

Elke Kaniei onderzoekt zelve de geloofsbrieven der nieuwe leden en beslist niet alleen over de deugdelijkheid van deze stukken, maar °- ,Vai' Ie' we'^e in betrekking tot de verkiezingen zelve staan ') zij heeft zelfs in geval van twijfel de bevoegdheid, een onderzoek in te stellen naar de ongeoorloofde handelingen, die daarbij hebben plaats gehad. „De Kamer is het hoogste gezag voor dat oordeel" 2). , toelating, welke voortvloeit uit de goedkeuring der geloofszin ven i opent vooi den verkozene de gelegenheid zijne rechten als lid der Staten-Generaal uit te oefenen.

Het verschil in roeping tusschen de Eerste en Tweede Kamer brengt vanzelf mede, dat niemand tegelijkertijd lid kan zijn van de beide deelen der Staten-Generaal »). En daar het ledental der beide Kamers vast bepaald is, ligt het in den aard der zaak, dat ïernan , ie tegelijk ter vervulling van meer dan ééne vacature hetzij in ééne der Kamers, hetzij in beide benoemd wordt, tusschen uie benoemingen eene keuze moet doen 3).

De leden der Staten-Generaal zijn niet door eenen lastbrief aan hunne kiezers gebonden; vrij in hunne overtuiging, kunnen en moeten zij hun gevoelen uitspreken, ook dan, wanneer het belang van het door hen vertegenwoordigd district niet in overeenstemming ,s met het algemeen belang. Wanneer zij zich als stemmachines laten gebruiken door invloedrijke kiezers, dan handelen zij in strijd int linnen plicht, in strijd met de door hen plechtig bezworen

t) Art. 98. Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven harer nieuw inkomende leden, en beslist de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprijzen. - De geloofsbrief is het procesvei baal der verkiezing; bovendien wordt door het lid zelf behalve zijne geboorteacte. afgegeven eene verklaring, vermeldende alle openbare betiekkingen, die hij bekleedt. (Kiesw. artt. 118, 122 v., ïaö 141 v.)

2) Woorden van Thorbecke, Aant. op de G.W. I, blz. 268.

3) Art. 93. Niemand kan tegelijk lid der beide Kamers zijn.

Die tegelijk of op meer dan ééne plaats tot lid van de Eerste of van de Iweede Kamer of van beide Kamcis is gekozen, verklaart welke dier benoemingen hij aanneemt. (Zie ook Kiesw. artt. 120, 137.)

13

Sluiten