Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigde vergadering de Koning gehuldigd '), de wetten op de voogdij, de curateele en het regentschap behandeld 2); zoo legt de Regent zijnen eed af in eene vereenigde vergadering der StatenGeneraal s), enz. Buiten de gevallen, waarin de Grondwet het beveelt, hebben geene vereenigde vergaderingen plaats, maar beraadslaagt elke Kanier op zich zelve. Zijn echter de beide Kamers in êéne vergadering vereenigd, dan brengt het karakter van de vertegenwoordiging mede, dat geen onderscheid gemaakt worde tusschen de leden. Zij zijn dan allen vertegenwoordigers der natie; de eenheid der Staten-Generaal moet dan vooral in het oog vallen; alsdan neemt de voorzitter der Eerste Kamer de leiding der vergadering op zich 4). In buitengewone gevallen schrijft de Grondwet eene verdubbeling van het ledental der Vertegenwoordiging voor. Ook hiervoor geldt de regel, dat zij alleen plaats vindt in de door de Grondwet bepaalde gevallen. De bedoeling van deze versterking der Vertegenwoordiging is aan de natie een bijzonderen waarborg te geven, dat hare belangen richtig behartigd worden.

Bij de laatste Grondwetsherziening is het aantal gevallen, waarin de Staten-Generaal aldus worden bijeengeroepen aan de eene zijde vermeerderd, aan de andere verminderd.

Moest volgens de Grondwet van 1848 ook het verslag omtrent den toestand des Konings, die niet meer in staat is te regeeren in eene vereenigde vergadering der in dubbelen getale opgeroepen Staten-Generaal uitgebracht worden, thans geschiedt de verdubbeling slechts in de gevallen bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21 deiGrondwet, reeds door ons besproken 5), n.1. wanneer bijzondere omstandigheden eenige verandering in of eenige voorziening omtrent de orde van erfopvolging raadzaam maken; en wanneer geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat.

De beraadslagingen dezer in dubbelen getale opgekomen Staten¬

vergadering der beide Kamers door den Koning of door eene Commissie van Zijnentwege geopend. Zij wordt op dezelfde wijzen gesloten, wanneer Hij oordeelt, dat het belang van den Staat niet vordert liaar te doen voortduren.

1) Art. 51. 2) Art. 32, al. 2 , 35 . 37. 3) Art. 43.

4) Art. 108. Bij eene Vereenigde vergadering worden de beide Kamers als slechts ééne beschouwd en uemen hare leden, naar willekeur, door elkander plaats.

De voorzitter der Eerste Kamer heeft de leiding der vergadering.

5) Zie bladz. 91 eu 94.

Sluiten