Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel ander karakter gekregen dan tijdens de Republiek der Yereenigde Nederlanden. Toen was er niet alleen sprake van standenvertegenwoordiging, doch de afgevaardigden representeerden de souvereine provinciën. De Grondwet van 1814, de staatseenheid, welke wij aan de Fransche revolutie te danken hadden, behoudende, herstelde wel den ouden naam Staten-Generaal, doch verklaarde tevens ter voorkoming van misverstand, dat zij voortaan het geheele Nederlandsche volk zouden vertegenwoordigen. Geheel onaf hankelijk van de wijze waarop zij tot hun betrekking worden geroepen (de Eerste Kamer der Staten-Generaal volgens de Grondwet van 1815 vertegenwoordigde evenzeer het geheele Nederlandsche volk) rust deze verplichting op elk der leden van de beide Kamers.

Zooals wij boven aanteekenden, wordt de gewone zitting op den derden Dinsdag in September geopend. Worden de Staten-Generaal alsdan door den Koning opgeroepen? Neen! Zij komen uit eigen beweging bijeen; dit is hun recht. Alleen de buitengewone zittingen worden door den Koning bijeengeroepen 1).

In hunne hoedanigheid echter van algemeene volksvertegenwoordigers, komen de Staten-Generaal, bij overlijden des Konings, of wanneer hij afstand doet van de kroon, ook zonder voorafgaande oproeping, buitengewoon bijeen. Buiten deze gevallen hebben zjj daartoe geone bevoegdheid. Bij zoo belangrijke omstandigheden, als het overlijden des Konings en zijn troonsafstand, mag de natie niet zonder Vertegenwoordiging zijn. De Staten-Generaal moeten dan op hunnen post staan, om voor de hooge belangen der natie te waken. Zelfs bepaalt de Grondwet, op welken tijd zij dan bijeen moeten komen. Immers, zij worden geopend op den vijfden dag na het overlijden of den afstand des Konings 2).

's Konings recht om de Staten-Generaal te ontbinden heb-

1) Art. 100, al. 3. De Koning roept eene buitengewone zitting bijeen, zoo dikwijls Hij zulks noodig oordeelt.

2) Art. 102. Is bij overlijden des Konings of bij afstand van de Kroon de zitting gesloten, dan vergaderen de Staten-Generaal zonder voorafgaande oproeping.

Deze buitengewone zitting wordt op den vijfden dag na het overlijden of na den afstand geopend.

Zijn de Kamers ontbonden, dan vangt deze termijn aan van den aüoop der nieuwe verkiezingen.

Sluiten