Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven. In beide gevallen wordt, volgens het voorschrift deiGrondwet, een bepaalde parlementaire vorm gebruikt

In de Eerste Kamer ondergaat het ontwerp dezelfde behandeling, welke het in de Tweede Kamer ondervonden heeft. Het wordt in de afdeelingen onderzocht en de rapporteurs brengen liet verslag uit. In den regel bepaalt zich het voorloopig verslag tot enkele punten, welke in het debat nader ontwikkeld kunnen worden. In zoo verre verschilt de openbare beraadslaging in de beide Kamers, als de Tweede Kamer het wetsontwerp artikelsgewijze, de Eerste het in zijn geheel behandelt. „ De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van art. 111, het voorstel, zoodanig als het dooide Tweede Kamer is aangenomen", bepaalt het le lid van art. 114; dat is, zij beraadslaagt over het wetsontwerp, zooals het door de Tweede Kamer is gewijzigd, aangezien zij het recht van amendement niet bezit. „ De Eerste Kamer onderzoekt; zij keurt goed of af" 2).

Waarom is aan de Eerste Kamer het recht van amendement onthouden? Tal van schrijvers over staatsrecht zijn van oordeel, dat de bevoegdheid van dit staatslichaam ten onrechte zeer beperkt is. Zij meenen, dat voor een onjuist gebruik van dit recht bij een college als de Eerste Kamer niet licht valt te vreezen. De door haar aangebrachte wijzigingen zouden aan het oordeel der Tweede Kamer moeten worden onderworpen. Gelijk de ervaring in andere landen aantoont, vloeien daaruit zelden aanmerkelijke bezwaren voort. Het niet te miskennen voordeel zou wezen, dat de Eerste Kamer, met dit recht gewapend, tot wegneming van feilen en het aanbrengen van verbeteringen zou kunnen medewerken.

1) Art. 113. Wanneer de Tweede Kamer tot aanneming van het voorstel, hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de Eerste Kamer met het volgende formulier:

„De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer „het hiernevens gaande voorstel des Konings en is van oordeel, dat het, zoo„ als het daar ligt, door de Staten-Generaal behoort te worden aangenomen.'" Wanneer de Tweede Kamer tot het niet-aannemen van liet voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning met het volgende formulier: „De Tweede Kamer der Staten-Generaal betuigt den Koning haren „ dank voor Zijnen ijver in het bevorderen van de belangen van den Staat „en verzoekt Hem eerbiedig het gedane voorstel in nadere overweging te „ nemen ".

2) Verslag der commissie van den 17dcn Maart lHltf.

Sluiten