Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen een hoogeren rentevoet aangegaan; achtereenvolgens is de rentevoet van <> % en 5 % waartegen tijdens den Belgischen opstand geleend moest worden tot het tegenwoordige cijfer teruggebracht.

Onder de uitgaven voor de Nationale Schuld te doen zijn we ook tegengekomen een post voor amortisatie en aflossing.

Het is wenschelijk dat de Staat aldus renten bespare en zijn krediet bevestige. Onder aflossing verstaat men de volle betaling aan de schuldeischers van hetgeen de Staat erkend heeft hun schuldig te zijn. Bij amortisatie lost de Staat door vrijwillige overeenkomst met zyne schuldeischers zijne schuld in tegen eenen prijs, onafhankelijk van het erkend bedrag der kapitaalwaarde, in den ïegel door inkoop ter beurze '). Niet altijd is op even juiste wijze naar dit doel gestreefd. Onder de regeering van Koning Willlm I werden er amortisatiekassen en amortisatie syndicaten opgericht, welke eer tot nadeel dan tot voordeel der staatsfinanciën strekten, want — om eene dagelijksche uitdrukking te gebruiken — men stopte het eene gat met het andere. Het gemakkelijkst valt de amortisatie, wanneer de dienstjaren batige saldo's opleveren, gelijk hier te lande een tijd lang in ruime mate het geval is geweest, tengevolge van de inkomsten uit overzeesche bezittingen.

De zoig voor de handhaving van de rechten der schuldeischers, met andere, wooiden, van het staatskrediet, is toevertrouwd aan Regoei ing en Vertegenwoordiging. De Grondwet waarborgt de verbintenissen van den Staat jegens zijne schuldeischers, terwijl zij ook beveelt-, dat telken jare de schuld in overweging moet genomen worden 2).

Een der middelen, om den rentelast te verminderen, is eene corn et zie; d. i. do schuld wordt in eene andere veranderd met eene lagi ie rente. Woidt daarbij aan den deelnemer der vorige leening de keuze gegeven, om èf de hem van die leening toekomende gelden tot hun vol bedrag terug te ontvangen, óf in de nieuwe leening ovei te gaan, dan kan deze maatregel voordeelig werken; geschiedt zij echter bij wijze van dwang, dan staat zij gelijk met een staatsbankroet.

1) Zie over schulddelging; Mr. N. G. Piebson, Leerboek der Staathuishoudkunde, dl II, blz. 603—617.

2) Art. 176. De verbindtenissen van den Staat jegens zijne schuldeischers worden gewaarborgd. Do schuld wordt jaarlijks in overweging genomen ter bevordering der belangen van de schuldeischers van den Staat.

Sluiten