Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geraakt, wanneer het dertig dagen na de ter post bezorging niet kan worden geleverd. Evenals voor brieven, zijn de spoorwegbesturen verplicht het vervoer der pakketten en daarop toezicht houdende ambtenaren op zich te nemen, doch tegen eene in de wet geregelde schadeloosstelling.

Op bet voorbeeld van onderscheidene vreemde landen is krachtens de wet van 25 Mei 1880 (Stbl. n°. 88) gewijzigd en aangevuld b"i die van 20 Juh 1895 (Stbl. n°. 135) bU ons de posteri) diensttak gemaakt aan het op soliede wijze beleggen van bespaarde penningen

dooi de oprichting der Rijkspostspaarbank >). '

Deze instelling, te Amsterdam gevestigd, staat onder het beheer van een bezoldigden Directeur, door den Koning benoemd, verantwoordelijk aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid _n rekenplichtig aan een Raad van Toezicht. De leden van dezen Raad worden door den Koning benoemd en ontslagen, ten getale van ten minste vjjf en ten hoogste zeven, voor den tijd van dr ê jaren, met herbenoem baarheid na een jaar tusschenruimte. De algemeene maatregel van bestuur van 10 Januari 1881 (Stbl. n°. 2) laatst gewijzigd 8 Mei 1896 (Stbl. n«. 77) houdt de noodige voorschriften m voor de uitvoering der wet. De instelling heeft ten doel het sparen te bevorderen, vooral onder de lagere klassen.

Door den minister van Waterstaat worden de postkantoren aan

gewezen, welke voor inlagen en tenigbetalingeLpenstaan lan

het einde van het jaar 1900 waren alle hoofd-, bij-en hulpkantoren met uitzondering van twee hulpkantoren, in\et gS S kantoren, daartoe geopend. Men kan de terugbetaling verkrijgen met alleen bij het kantoor waar de inleg geschiedde, maar bij alle voor de postspaarbank opengestelde kantoren. Minder dan f 0 25 mag niet worden ingebracht; voor de besparing van kleinere sommen fiL r formulieren te bekomen, welke voorzien zijn van twintig vakjes voor aanhechting van evenveel frankeerzegels van o cents. Voor hetgeen iemand boven f 1200 heeft ingelegd, wordt geen rente uitgekeerd. Sedert 1895 kunnen de inleggers door tus schenkomst der directie inschrijvingen op naam in een Grootboek den J Nationale Schuld, rentegevende obligatiën ten laste van

fWh cert]lficaten aan t0°nder van inschrijving in een

Grootboek doen aankoopen.

n01'l3Zle Ahmand Sassen, De Rijkspostspaarbank. Eigen Haard, 1883

Sluiten