Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts langzaam. Eindelijk had in de zitting van 1828—1829 eene laatste herziening van al de afgewerkte wetboeken plaats. De invoering werd op den l»ten Februari 1831 bepaald. De Belgische omwenteling bracht echter daarin eene groote vertraging teweeg. Eene nieuwe herziening was noodzakelijk geworden. De ontwerpen weiden den 22st™ Februari 1832 aan de Staten-Generaalaangeboden. De beraadslagingen duurden tot Mei 1834. Ten slotte werden het buigerlijk wetboek, het wetboek van koophandel, dat van burgerlijke rechtsvordering en dat van strafvordering, alsmede de wet op de samenstelling der rechterlijke macht den l»ten October 1838 ingevoerd 1).

In hoofdzaak gelden deze wetboeken nog heden ten dage. Wel ■wendt sedert jaren een algemeene herziening van het Burgerlijk Wetboek voorbereid en zijn daartoe staatscommissies benoemd, verder dan de rogeeringsbureaux hebben hare ontwerpen het nog niet gebracht2). Partieele wijzigingen, waaronder enkele belangrijke, hebben de verschillende wetboeken echter wel ondergaan.

len aanzien van het Burgerlijk Wetboek noemen wij hier o. m. de vervanging der bepalingen betreffende boedelscheiding (Wet 31 Mei 1843, Stbl. n°. 22) en pandrecht (Wet 8 Juli 1874, Stbl. n . 95) en de overbrenging van enkele bevoegdheden der arrondissementsrechtbanken bij de kantonrechters (Wet 18 April 1874, Stbl. n°. 68). De wijziging door de wet op het Nederlanderschap hebben wij reeds eerder besproken 8).

Verder heeft het B. W. wijzigingen ondergaan in verband met de invoering van het Wetboek van Strafrecht, de wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de invoering der Faillissementswet.

De laatste, belangrijke wijziging dagteekent van de wet van den 6den Febiuari 1901 (Staatsblad n°. 62), tot wijziging en aanvulling ian de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede

1) Kon. besluit v. 10 April 1838 (Stbl. n°. 12).

2) De eerste Staatscommissie, ingesteld bij K. B. van 28 Febr. 1880 fl • 8, heeft zich bezig gehouden met het ontwerpen eener herziening van het Eerste Boek, de tweede, ingesteld bij K. B. 22 Aug. 1887 n°. 24, met die van het Tweede, de derde, ingesteld bij K. B. 25 Oct. 1899 n . 46, heeft onlangs als resultaat van haren arbeid een Ontwerp tot herziening van de eerste zes titels van het Vierde Boek van het Burgerlijk Wetboek aangeboden. Alle drie deze ontwerpen zijn in den handel.

3) Blz. 31.

Sluiten