Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangenisstraf is gesteld en dat niet alleen op klachte vervolgbaar is of in die der overtredingen omschreven in artikel 432 i)ï dan kan de burgerlijke rechter, op vordering van het Openbaar Ministerie, gelasten dat het kind in een rijksopvoedingsgesticht zal geplaatst worden, ten hoogste tot den leeftijd van achttien jaren.

Dezelfde rechter kan altijd het ontslag gelasten."

Een kind beneden de tien jaren, dat een strafbaar feit als in het artikel bedoeld heeft begaan, komt dus niet voor den strafrechter en wordt niet veroordeeld, doch zoo noodig in een rijksopvoedingsgesticht geplaatst. § 1 der Wet van 15 Januari 1886 bepaalt op welke wijze de last tot plaatsing in een dergelijk gesticht van den burgerlijken rechter wordt verkregen. Met enkele uitzonderingen zijn daarbij ten aanzien van de opsporing der strafbare feiten enz. de voorschriften van het Wetboek van Strafvordering toepasselijk verklaard. In plaats van een onderzoek ter openbare terechtzitting heeft echter een verhoor van het kind, zijn wettigen vertegenwoordiger, de getuigen en alle andere personen, wier verhoor noodig voorkomt, plaats in de raadkamer voor burgerlijke zaken der rechtbank en in hooger beroep en cassatie in die van het hof, resp. den Hoogen Raad. Na afloop van het verhoor doet deze raadkamer uitspraak bij gemotiveerde beschikking.

Ten aanzien van kinderen boven tien doch beneden zestien jaren bepaalt de wet, art. 39 W. v. S. R., het volgende:

„ Bij strafrechtelijke vervolging van een kind wegens een feit, begaan voordat het den leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, onderzoekt de rechter of het met oordeel des onderscheids gehandeld heeft.

Blijkt niet dat het met oordeel des onderscheids heeft gehandeld, dan wordt op het kind geene straf toegepast. Valt het begane feit in de bepaling van een misdrijf waarop gevangenisstraf is gesteld en dat niet alleen op klachte vervolgbaar is of in die der overtredingen omschreven in art. 432, dan kan de rechter gelasten dat het kind in een rijksopvoedingsgesticht zal geplaatst worden, ten hoogste tot den leeftijd van achttien jaren.

Dezelfde rechter kan altijd het ontslag gelasten.

Blijkt dat het kind met oordeel des onderscheids heeft gehandeld, dan wordt het maximum der hoofdstraffen, op het strafbare feit gesteld, met een derde verminderd.

1) D. z. bedelarij en landlooperij.

Sluiten