Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het maximum, tot nu toe worden toegepast, treden: 1°. plaatsing in eene tuchtschool, 2°. geldboete en 3°. berisping.

De duur der plaatsing in eene tuchtschool is ten minste een maand en bij misdrijven en enkele overtredingen ten hoogste een jaar of zes maanden, al naarmate de schuldige den leeftijd van 14 jaar al dan niet heeft bereikt; voor de overige overtredingen wordt dit maximum tot de helft verminderd.

Wat de geldboete betreft, hiervoor is een algemeen maximum van f 90 vastgesteld, terwijl zij opgelegd kan worden onafhankelijk van de vraag of op het misdrijf boete is bedreigd. In geval van wanbetaling wordt zij door tuchtschoolstraf tot een maximum van een maand vervangen.

De berisping bestaat in eene vermanende toespraak tot den veroordeelde, in verband met het gepleegde feit. De rechter heeft overigens de bevoegdheid om daaraan een proeftijd met voorwaardelijke tuchtschoolstraf te verbinden en voor de gevallen, waarin geen andere straf dan berisping toepasselijk is, deze door een dergelijke voorwaardelijke veroordeeling tot tuchtschoolstraf te vervangen.

Wat de toepassing der straffen en maatregelen betreft, zooals wij zagen, kan teruggave aan de ouders slechts met kinderen beneden 16 jaren plaats hebben, doch dan ook in alle gevallen.

Plaatsing in een opvoedingsgesticht (uiterlijk tot het een en twintigste levensjaar), of juister ter beschikking van de Regeering stellen, kan eveneens geschieden in die gevallen, waarin geen straf wordt opgelegd, doch alleen:

ten aanzien van jeugdige personen beneden 18 jaren wegens misdrijf vervolgd, algemeen;

ten aanzien van personen beneden 14 jaren, wegens sommige aangeduide, meer ernstige overtredingen (o. a. bedelarij, landlooperij, baldadigheid) vervolgd, doch alleen in geval van herhaalde recidive;

ten aanzien van personen tusschen 14 en 18 jaren, wegens dezelfde overtredingen vervolgd, ook bij enkele recidive.

Wanneer echter de jeugdige persoon schuldig is verklaard aan een misdrijf, waarop als maximum gevangenisstraf van drie jaren of meer gesteld is, kan de rechter hem tegelijkertijd veroordeelen tot gevangenisstraf van ten hoogste de helft van dat maximum, welke gevangenisstraf alsdan niet wordt tenuitvoergelegd, voordat de voorziening van Regeeringswege in de opvoeding is ten einde geloopen. Die tenuitvoerlegging kan echter door den Minister van Justitie worden opgeschort.

Sluiten