Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den opperbevelhebber eener in staat van oorlog of beleg verkeerende linie, vesting of sterkte door de Koningin eene bijzondere machtiging is verleend, geschiedt de aanvraag aan eene gemeente tot inkwartiering en onderhoud van het krijgsvolk, tot transporten en leverantiën van welken aard ook voor de legers of verdedigingswerken, aan den burgemeester. Wie tot het doen van deze aanvraag bevoegd is, is vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur, die ook voorschrijft welke formaliteiten daarbij in acht genomen moeten worden. De vorderingen, te dier zake aan de inwoners der gemeente te doen, geschieden door den burgemeester, onder uitreiking van een schriftelijken last. Rechtstreeks mogen van militaire zijde geen verstrekkingen van de inwoners eener gemeente worden geëischt.

Klachten van inwoners over onbillijke behandeling bij eenige vordering, moeten binnen 14 dagen, nadat aan de vordering voldaan is, aan burgemeester en wethouders worden medegedeeld. Deze geven binnen gelijken termijn eene schriftelijke beslissing, waarvan binnen 14 dagen beroep op den raad is opengesteld. De raad neemt zijn besluit binnen 3 weken na de indiening van het beroep.

Voor de gedane verstrekkingen wordt de verschuldigde schadeloosstelling, berekend naar den bij reglement bepaalden voet, door of van wege dengene, die de aanvraag heeft gedaan, ter beschikking gesteld van den burgemeester, door wiens tusschenkomst de uitbetaling aan de belanghebbenden plaats heeft.

Heeft, ingeval van oorlog óf oorlogsgevaar de opperbevelhebber een buitengewone machtiging, als bovenbedoeld, ontvangen, zoo is hij gerechtigd „om op zoodanige wijze in de behoeften van inkwartiering, onderhoud, transporten en leverantiën van allerlei aard (ook aan paarden, rund- en ander vee) te voorzien of door zijne ondergeschikten te doen voorzien, als hem, op zijne verantwoordelijkheid, het meest geraden voorkomt, hetzij door het benoodigde na eene voorafgaande vordering van zijnentwege, te doen verstrekken of, in dringende omstandigheden, zonder voorafgaande vordering, door zijne ondergeschikten, in gebruik of in eigendom te doen nemen, hetzij door goedkeuring van hetgeen te dien opzigte, zonder zijn last, in het belang van de krijgsdienst is verrigt." In deze omstandigheden wordt het bedrag der schadeloosstelling, zoo mogelijk, terstond door de militaire autoriteit tegen quitantie aan den rechthebbende uitbetaald. Is dit niet

Sluiten