Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen inleveren. Wordt een en ander niet teruggegeven in den toestand, waarin het bij de inlevering verkeerde, dan wordt schadeloosstelling verleend.

Is het noodzakelijk, zoo is het militair gezag ook bevoegd, met afwijking van de daaromtrent bestaande wettelijke bepalingen, voorschriften te geven omtrent het begraven van lijken.

Ten slotte worde nog vermeld, dat in plaatsen, met welke alle gemeenschap uit hoofde van oorlog of binnenlandsche onlusten is afgesneden, niet-inilitairen hun testament kunnen maken ten overstaan van elk openbaar burgerlijk ambtenaar en van eiken officier, die ten minste den rang van luitenant heeft, in tegenwoordigheid van twee getuigen.

Op welke wijze in dergelijke plaatsen overlijden en geboorte van niet-militairen in de gewone registers van den burgerlijken stand zullen worden ingeschreven, wordt bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald.

Bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Stbl. n°. 23) is eene instructie vastgesteld voor stelling commandanten en commandanten van afzonderlijke forten '), voor tijden van oorlog of oorlogsgevaar. Deze instructie behandelt in het derde hoofdstuk den staat van om-log en in het vierde den staat van beleg en geeft daarin enkele voorschriften, welke de uitvoering van de bepalingen der hier besproken wet van 23 Mei 1899 betreffen. Zij is, tegelijk met deze wet, den lste» Mei 1901 in werking getreden.

HOOFDSTUK IV.

HET INWENDIG BESTUUR.

Thans zijn wij genaderd tot de behandeling van dat onderdeel van het administratieve recht, hetwelk door ons in de korte inleiding tot het Derde Boek dezer Schets in de zesde plaats is genoemd, het administratieve recht in zooverre het betrekking heeft tot het inwendig bestuur.

1) Bij de instructie behooren twee bijlage, welke eene opgave bevatten van de stellingen, met aanduiding van het gedeelte des lands daartoe behoorende, en de forten daarin voorkomende benevens van de afzonderlijke forten.

Sluiten