Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van de sub a bedoelde personen bevat het Koninklyk besluit (1887, Stbl. n°. 140) tal van voorschriften ter aanwijzing wie geacht moeten worden werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.

Zij die nergens geacht kunnen worden tehuis te behooren, worden voor den tijd van uiterlijk drie maanden opgenomen in een verblijfregister, tevens bestemd voor de inschrijving van personen, die elders werkelijk wonen, maar tijdelyk in de gemeente verblijven en daarvan wenschen te doen blyken en van tijdelijk toegelaten vreemdelingen.

Behalve door verificatie der opgaven van de volkstelling en door raadpleging van de registers van den burgerlijken stand worden de voor het bevolkingsregister noodige gegevens verkregen door eigen aangifte.

Personen, die hun werkelijke woonplaats in de gemeente vestigen, worden zoo zij van een andere gemeente hier te lande komen, ingeschreven op vertoon van een getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats van het bestuur der gemeente, die zij verlaten, overeenkomstig vastgesteld model opgemaakt. Voor hen die uit de koloniën komen en voor vreemdelingen worden andere bewijsstukken vereischt. Vreemdelingen niet van bewijsstukken voorzien worden niet ingeschreven, dan na overleg van het gemeentebestuur met den ambtenaar, wien de uitvoering der vreemdelingenwet is opgedragen 1).

Bij het verlaten eener gemeente wordt tegelijk met de afgifte van het getuigschrift aan de betrokken persoon, een duplicaat aan het gemeentebestuur der nieuwe woonplaats toegezonden, dat eenerzijds dient ter behoorlijke controle, anderzijds ook ambtshalve inschrijving gemakkelijk maakt.

De registers worden zoodanig gehouden, dat voor elk huisgezin of elke alleen levende persoon een afzonderlijk blad is bestemd. Dienst- en werkboden worden gerekend tot het huisgezin te behooren. De gemeentebesturen zijn echter bevoegd voor deze categorie van personen afzonderlijke of bijregisters aan te houden.

Het bevolkingsregister, dat overigens in boekdeelen of reeksen van boekdeelen, naar de plaatselijke indeeling in dorpen, buurtschappen of andere hoofdafdeelingen kan worden gesplitst, wordt ingericht hetzij in alphabetische volgorde der persoonsnamen, hetzij

1) Zie boven bladz. 40.

Sluiten