Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de volgorde der huisnummers. In het eerste geval wordt een huizenregister of huizenklapper aangelegd, in het laatste moet een alphabetische bladwijzer worden gehouden, die om de vijf jaren in lexicographische orde wordt omgewerkt.

Voor de personen bedoeld in het Koninklijk besluit van 1887, n°. 142, worden door de besturen dier gebouwen enz. afzonderlijke bevolkingsregisters gehouden volgens daarvoor gestelde regelen. Deze worden niet ingeschreven in het bevolkingsregister der gemeente.

„De bevolkingsregisters worden geregeld bijgehouden, zoodat zij den Staat der bevolking nauwkeurig doen kennen" (art. 11 K. B. 1887 n°. 140).

Dat dit werkelijk van groot belang is wordt door den heer Elenbaas in zijn werk ') in de volgende bewoordingen uitgedrukt: „Het bevolkingsregister is de hoeksteen, waarop de administratie van de gemeente rust.

Een goed en geregeld bijgehouden bevolkingsregister geeft aan veel, wat de secretarie verlaat een stevigen rotsgrond tot fondament. Is het bevolkingsregister daarentegen slecht bijgehouden en derhalve niet onvoorwaardelijk te vertrouwen, dan zullen vele onderdeelen van de gemeenteadministratie op een lossen zandgrond gebouwd zijn en op de geheele administratie zal de stempel van onbetrouwbaarheid gedrukt zijn".

Terwijl wij boven (bladz. 40 v.) reeds met een enkel woord de toelating van vreemdelingen bespraken, zullen wij thans in het kort melding maken van een ander punt, zoowel daarmede als met de beweging der bevolking eenigszins in verband staande, namelijk de bemoeiing van den Staat met de landverhuizing.

Dit onderwerp is tegenwoordig geregeld bij de wet van 1 Juni 1861 (Stbl. n°. 53), houdende bepalingen omtrent den doortogt en het ver? voer van landverhuizers, gewijzigd en aangevuld 15 Juli 1869 (Stbl. n°. 124) en bij het Koninklijk besluit van 27 November 1865 (Stbl. n°. 53) tot nadere uitvoering van art. 24 dezer wet, laatst gewijzigd 21 Juli 1875 (Stbl. n°. 138).

De strekking dezer regeling is den landverhuizers bescherming te

1) J. N. Elenbaas, Handboek voor de beoefening van liet Nederlandsche Administratieve Recht voornamelijk ten dienste van zelfonderricht voor aspirant-burgemeesters, secretarissen en ambtenaren ter secretarie, uitgegeven door de Nederlandsche Vereenlging voor Gemeentebelangen.

Sluiten