Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek en een krachtig plaatselijk mede arbeiden aan de belangen der volksgezondheid, zoodat zij aan het leidende centrale college geven wat dit noodig heeft om het Staatstoezicht op de volksgezondheid tot eene levende kracht te maken en voor eene Regeering, die de belangen der volksgezondheid wil behartigen, tot een daadwerkelijken steun en raad te zijn".

De centrale gezondheidsraad zal de hierbedoelde centrale leiding geven.

Voor het meer directe en deskundige toezicht, doch beperkt tot een of meer bijzondere takken van gezondheidszorg en wel voor een gebied, dat het geheele Rijk of slechts een gedeelte daarvan omvat, zijn de inspecteurs aangewezen.

De hoofdinspecteurs, die tevens lid van den centralen raad zijn, zullen in de verschillende deelen des lands zijn gevestigd en elk in zijn ambtskring in overeenstemming met de beslissingen van den raad, het Staatstoezicht op de volksgezondheid uitoefenen.

„Hun lidmaatschap van den raad zal een waarborg zijn, dat aldaar ook de stem der practische ervaring zal worden gehoord en de raad op de hoogte blijft van de verschillende toestanden en behoeften in de verschillende deelen des lands. Tevens zullen deze hoofdinspecteurs den band vormen tusschen den raad en de speciale inspecteurs en de gezondheidscommissiën" ').

De raad bestaat met inbegrip van genoemde hoofdinspecteurs uit zeven leden, waarvan één als voorzitter en één als secretaris wordt aangewezen.

De gezondheidscommissiën zijn de plaatselijke organen, die met nauwkeurige kennis van plaatselijke toestanden toegerust en nauwkeurig op de hoogte gehouden van de wijze waarop de plaatselijke besturen de belangen der volksgezondheid behartigen, voor die belangen waken en alles wat uit dit oogpunt voorziening eischt, overwegen en aan het licht brengen.

Een dergelijke gezondheidscommissie wordt ingesteld voor elke gemeente, die meer dan 18000 inwoners heeft; voorts voor elke gemeente, waarvoor dit wegens bijzondere omstandigheden door de Kroon wenschelijk wordt geoordeeld en overigens voor elke door deze nader aan te wijzen vereeniging van twee of meer in ééne provincie gelegen gemeenten, die gezamenlijk niet meer dan 40.000 inwoners tellen 2).

1) Zie Verslag bladz. 12 (Gedr. St. Zitting 1900—1901, 85 n®. 1.).

2) Bij K. B. van 25 Juni 1902, n°. 55, opgenomen in de Stct. van

Sluiten