Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorschriften der beide volgende paragrafen, § 3 „ Verbetering ran woningen; overbevolking" en § 4 „Onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak, brengen de gezondheidscommissie meer op den voorgrond. Naast de bevoegdheden den gemeentebesturen ter zake van deze aangelegenheden toegekend, is den gezondheidscommissiën het recht gegeven tot een in zekeren zin zelfstandig optreden. Uit eigen hoofde toch kunnen zij advies hierover uitbrengen en daardoor de gemeentebesturen tot nader onderzoek en beslissing nopen.

Ook den ingezetenen is de bevoegdheid verleend de aandacht van het gemeentebestuur er o p te vestigen, dat woningen, hetzij wegens niet-inachtneming van de gestelde voorschriften, hetzij uit anderen hoofde, ongeschikt zijn ter bewoning, of dreigen dit te worden, of wel overbevolkt zijn en eene gemotiveerde beslissing van Burgemeester en Wethouders uit te lokken.

Voor onbewoonbaarver klaring, waartoe wordt overgegaan, indien eene woning ongeschikt is ter bewoning en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht, of aan eene aanschrijving daartoe niet binnen de gestelden termijn wordt voldaan, is een besluit van den gemeenteraad noodig, de gezondheidscommissie gehoord.

Dit besluit houdt tevens den last in tot ontruiming binnen een daartoe gestelden termijn. Deze termijn rekent van den dag, waarop de tijd, gedurende welken beroep bij Oed. Staten is opengesteld, is verstreken of het besluit is gehandhaafd.

§ 5 (art. 26 der wet), „ Onteigeningbevat een samenstel van bepalingen, bestemd om te vormen een nieuwen, vierden titel van de onteigeningswet van 28 Augustus 1851 (Stbl. n°. 125), met opschrift: „Over onteigening in het belang der volkshuisvesting".

De strekking dezer bepalingen is de onteigening ten behoeve van de volkshuisvesting minder bezwarend te maken. De gewone procedure der onteigeningswet, waarover later, was te tijdroovend, de berekening der schadeloosstelling volgens de heerschende jurisprudentie afschrikwekkend kostbaar. Vooral hierin moest worden voorzien.

In de Memorie van Toelichting wordt het stelsel der nieuwe bepalingen aldus kort weergegeven: „In den nieuwen IVden Titel wordt vooreerst aangegeven, in welke gevallen onteigening in het belang der volkshuisvesting wordt toegelaten. Voorts wordt met terzijdestelling van artikel 2 van de Algemeene bepalingen der ont-

Sluiten