Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JL1L0ToroLt SS VnT r ^ in de k6rkel«ke

cieele ondersteuning welke aan dft' J' °Pzlchte vau de finanDe hierop betrekkin? h hi kerkgenootschappen is verzekerd.

eJbepaling „«ft echter

rcto ha,Men v°°r ***•

van vrome doeleinden in <rph J m,eigend°m'hetziJten behoeve in deze 'T * herV°rming

geestelijke goederen dringend noodte £ p \ t06Stand diei' door hen die het ge/a- in v, L ™ ® hierarchie werd

toezicht ontbrak ten tenenmale en dt "*! ^ erke"d' het gewerkt om de verwarring oorlogstoestand had mede-

goederfnreedsTï tVergr°°ten- Verduistering van geestelijke

Lende amT«s™ L "**

orders, vaT^r 'i-tsv; -proTinc,ên trachtten

lingen die toch in o™ a,i ,. stellen- die verschillende rege-

blijkt eene onderscheiding in vier groepI^To^T™111^ vertoonen> kende de zoogenaamde kerkfabriek 1, oo ' goederen uitmagestichten, de ïmengL^en 'enL de aderen der liefdadige 3». de goederen van kloosters ahH ^ 6n gasthuizen!

ook van kapittels en 4» de geesteE bn*ferschaPPen en soms

d. w. z. de goederen bestemd Ü ! g°ederen in en^eren zinen bedieningen tot onlpM' inkomen van kerkelijke ambten

den ZS; otÏTtL'™tot °plnistering van

afgestorvenen i de ge^de"^ * *

welke ^CfheSrenC^ eereseM' ""»•

werden bestemd voor het inkomen ^an de Pa®toors en kaPelaans,

«U ter beschikking Lm Te hïr Ifdltanten' dee,s ble™

de opleiding van scholierenstuSeLe'n of"'"' VüofaiB' V00r doeleinden, deels dienden zii tot aam. n- V°01 a re vrome van predikanten en schoolmeesters Ten"? ^ ^ tractementen bij wien de eigendom bTuïtte w ? * Va" de vraag gedaan. Stte' Werd evenwel «*» uitspraak

TOe° ^ StaatSregeling van 1798 den eenen ondeelbaren Staat in

1) Zie beneden bladz. 410.

2) Zie de nader te noemen Nota.

Sluiten