Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J" 1,898 .e.C^tf oordeelde de Regeering, dat de tijd was aangebroken BoodschT»1?ZUng der leerpliCht over te gaan. Bij Koninklijke

aan de Twpld" v Va" dat jaar werd het ontwerp daartoe

aan de Tweede Kamer aangeboden.

Naar de meening der Regeering ») behoefden verschillende bezwaren.

vóo- 10 1878 611 °°k iD 1889 n°S deden terugdeinzen

voo. het nemen van afdoende maatregelen tot bestrijding van het

-hoolveizulm „iet of althans in veel mindere mate te wegen. Het particulier initiatief, ofschoon van overheidswege aangemoedigd, was geheel onvoldoende gebleken.

Verbodsbepalingen tegen overmatigen en schadelijken arbeid waren

verminderen ** klaChten °V6r h6t schoolver™im te doen

Het aantal scholen — openbare en bijzondere — was zeer toegenomen en evenzeer het aantal onderwijzers.

nw.feiendh6id, met'len °mvang van het schoolverzuim kon niet

niin' ! Th aangevoerd, om Staatsonthouding op dit

punt te verdedigen.

J7liegT!ng t0rde aan' dat "let 200 zeer het strekte schoolverzum belangrijk was te noemen, als wel dat het relatieve

schoolverzuim het wegblijven van de school in sommige deelen des jaars tot groot nadeel van het onderwijs, bedenkelijke afmetingen had aangenomen.

-romido6?1 pan d6n Staat in d6Ze materie in^«Pend op te treden erondde de Regeering op de verplichting van den Staat om de

té-env g6n' f16 V°0r ZiCh Z6lf ni6t kUnneU ZOrgen' te beschermen te en vei waarloozing hunner opvoeding van de zijde hunner ouders.

on jaren g6leden was in het Burgerlijk Wetboek

op twee plaatsen (art. 159 en art. 853) de verplichting der ouders

nJ!C r °m hun kinderen °P te voeden. Thans werd het noodzakehjk geacht deze zedelijke verplichting om te zetten in door sti afdreiging gesanctionneerden plicht.

Jir/- 1889 had geen ander doel dan aan gemoedsbezwaren

door hf, T- ®n naai' de meenin- der Regeering was op het door haai voor de indiening van haar ontwerp gekozen tijdstip vrij

ÏÏÏÏTt» br rgedr°ngen' dat de Ieei'Plicht 200 behoorde gere eld te worden, dat daardoor geene aanleiding werd gegeven

tot heropening van den schoolstrijd.

1) Mem. van Toelichting § 6.

Sluiten