Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan huisonderwijs de voorkeur te geven ') geen voldoende zorg draagt, dat dit aan het kind ook werkelijk voldoende wordt

verstrekt. #

Het gevolg hiervan is, dat ruime vrijstellingen door de wet moeten worden verleend, daar overal waar overwegend bezwaai bestaat tegen schoolbezoek elke verplichting tot het doen verstrekken van onderricht moet vervallen.

Wij laten hier het lijstje dier vrijstellingen, zooals art. 7 der wet dit geeft, volgen:

Vrijstelling heeft plaats zoolang

1°. ouders (voogden, verzorgers) eene vaste woonplaats missen, 2°. zij de kinderen eene inrichting van onderwijs doen bezoeken, die geacht wordt tot het hooger of middelbaar onderwijs te behooren en waar de kinderen buiten de avonduren ten minste zestien uren per week onderwijs ontvangen;

3°. zij tegen het onderwijs op alle, binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen, lagere scholen, waar voor de kinderen plaats te verkrijgen is, overwegend bezwaar hebben; 4°. zij voor de kinderen op eenige. binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen, lagere school, ondanks aanvrage tot toelating, geen plaats kunnen verkrijgen;

5°. het tijdstip voor toelating van leerlingen niet aangebroken is op de lagere school, waar toezegging van plaatsing is verkregen, 6°. een wettelijk voorschrift het bezoeken van de lagere scholen verbiedt;

7°. de kinderen, volgens schriftelijke verklaring van eenen geneeskundige, ongeschikt zijn voor het bezoeken eener lagere school of eener binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen lagere school.

De volgende artikelen geven nader aan wat de wet onder eene vaste woonplaats verstaat en op welke wijze ouders van hun recht op vrijstelling moeten doen blijken.

1) Zoolang nl. niet overeenkomstig de daarvoor gegeven wettelijke voorschriften bij den burgemeester eene verklaring is ingediend, waarin opgave wordt gedaan van de namen der kinderen en der onderwijzers en de vakken waarin de kinderen huisonderwijs genieten, worden de ouders enz. geacht niet aan hunne verplichting tot het verstrekken van huisonderwijs te voldoen. De arrondissements-schoolopziener ontvangt hiervan mededeeling

(art. 4).

Sluiten