Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is een leerplichtig kind eenmaal op eene school opgenomen, dan mag het voorts ook slechts in bepaalde door de wet genoemde gevallen van de lijst der leerlingen van die school worden afgevoerd.

Het onderricht moet geregeld worden genoten. Gelyk wij toch boven reeds opmerkten, werden vooral maatregelen tegen het relatief schoolverzuim noodzakelijk geacht.

Om ingrijpend optreden hier mogelijk te maken moest de wet dus in de eerste plaats verklaren, wat zij onder geregeld schoolbezoek verstaat. Z\j voldoet daaraan door te bepalen, dat het schoolbezoek wordt geacht geregeld plaats te vinden, indien gedurende twee achtereenvolgende maanden niet meer dan twee schooltijden zonder geldige reden worden verzuimd (art. 2 al. 2). Als geldige redenen van tijdelijk schoolverzuim worden dan door de wet erkend (art. 12):

1". tijdelijke sluiting van de school of schorsing van het onderwijs; ~°' een wettelijk voorschrift, hetwelk het bezoeken van de school tijdelijk verbiedt;

b . tijdelijke wegzending van de school als tuchtmaatregel; 4°. vergunning om de school tijdelijk niet te bezoeken ten behoeve van werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, veehouderij of veenderij, door den schoolopziener verleend >);

5°. ongesteldheid van het kind, vervulling van godsdienstplichten of andere ernstige omstandigheden, die als geldige redenen kunnen worden beschouwd.

Uit de woorden „of andere ernstige omstandigheden" blykt dat de opsomming niet limitatief is. De beoordeeling der waarde van andere omstandigheden wordt aan de bevoegde autoriteiten, d. i. den schoolopziener en den rechter overgelaten.

1) Om tegemoet te komen aan de groote behoefte aan werkkrachten, die gedurende enkele maanden op het platteland bestaat, is de mogelijkheid m t leven geroepen om ten behoeve van veldarbeid een langdurig schoolverzuim toetestaan. Na gedane aanvrage kan het daartoe vereischte \erlof door den arrondissements-schoolopziener en in hooger beroep door den districts-schoolopziexier verleend worden aan kinderen, die in de laatste zes maanden aan de aanvrage voorafgaande, de school geregeld hebben bezocht (art. 13).

Sluiten