Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arrondissements-schoolopziener maant den verantwoordelijken persoon schriftelijk aan, zoo spoedig mogelijk aan de verplichting hem bij de wet opgelegd te voldoen.

Heeft deze aanmaning binnen veertien dagen niet het gewenschte gevolg, dan wordt de commissie tot wering van schoolverzuim met het geval in kennis gesteld. Deze daagt binnen acht dagen na ontvangst der kennisgeving den betrokken persoon op een termijn van ten minste acht vrije dagen voor zich. Deze oproeping geschiedt schriftelijk. Verschijnt hij, zoo wordt hij op zijne verplichting gewezen en tegen het laten voortduren der overtreding ernstig gewaarschuwd; verschijnt hij niet dan ontvangt hij gelijke waarschuwing schriftelijk.

Bevindt de arrondissements-schoolopziener, die bericht ontvangt wanneer de waarschuwing heeft plaats gehad, dat na veertien dagen nog geen inschrijving heeft plaats gehad, dan zegt hij den overtreder schriftelijk aan. dat die inschrijving ambtshalve zal geschieden, dat daarmede de administratieve behandeling zijner overtreding is afgesloten en dat hij bij niet nakoming zijner verplichting om voor geregeld schoolbezoek te zorgen, te dier zake voor den strafrechter zal worden vervolgd. Tegelijkertijd geeft de schoolopziener hiervan kennis aan de commissie, die zorgdraagt, dat het kind ambtshalve als leerling eener lagere school wordt ingeschreven, daarbij, wat de keuze der school betreft, rekening houdende met den wensch van den belanghebbende, indien die gebleken is (art. 20).

Ter voorziening in het relatief schoolverzuim bepaalt de wet het volgende (art. 21).

Op de lijst der bij hem schoolgaande kinderen, welke, gelijk wij gezien hebben, door elk schoolhoofd moet worden aangelegd, wordt ook aanteekening gehouden van iederen verzuimden schooltijd, van ieder door het schoolhoofd verleend verlof en van ieder verzuim dat, hoewel geen verlof is verleend, door hem gewettigd of verschoonbaar wordt geacht. Hiermede wordt ook de arrondissementsschoolopziener wekelijks in kennis gesteld.

Wanneer deze nu bevindt, dat een kind zonder geldige redenen meer dan twee schooltijden gedurende twee achtereenvolgende maanden heeft verzuimd, dan wordt als eerste maatregel door hem tot den aansprakelijken persoon een schriftelijke aanmaning gericht, om in het vervolg aan de hem bij de wet opgelegde verplichtingen te voldoen. Met den dag van ontvangst dezer kennisgeving gaat

Sluiten