Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de slot- en overgangsbepalingen, welke den laatsten, derden titel der wet vormen, moeten wij hier nog vermelden artikel 35.

Terwijl, gelijk wij eerder vermeldden, de artikelen 80 en 81 der lager-onderwijswet zijn ingetrokken, bevat genoemd artikel een nieuwe bepaling, welke de gemeenten in staat stelt maatregelen ter bevordering van het schoolbezoek te nemen. Met dit doel wordt namelijk den gemeenteraad de bevoegdheid gegeven volgens bij algemeenen bestuursmaatregel te stellen regelen aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat voeding en kleeding te verstrekken, of daarvoor subsidie te verleenen. De strekking dezer bepaling, bij amendement in de wet gebracht ')i 's naar verklaring der voorstellers, dat de gemeente zal helpen en steunen waar het particulier initiatief te kort schiet. Waar groote armoede ongetwijfeld als eene geldige reden van schoolverzuim zal moeten worden beschouwd, wordt door deze bepaling geheel voortgebouwd in de richting door de wet bedoeld.

Bij gebruikmaking van de hier verleende bevoegdheid zullen kinderen van openbare en van bijzondere scholen op gelijken voet moeten worden behandeld.

c. Ten slotte wijden wij thans onze aandacht aan de kosten van het lager onderwijs en wel in de eerste plaats van het openbaar o n d e r w ij s.

Voor zooverre de lagere scholen Rijksscholen zijn, worden zij natuurlijk ook door het Rijk bekostigd. Wat de gemeentescholen betreft, bepaalt art. 44 der lager-onderwijswet, dat „elke gemeente voorziet in de kosten van haar lager onderwijs, voor zoover die niet komen ten laste van anderen of op andere wijze worden gevonden."

Ook in de wet van 1857 bestond deze bepaling. Sedert 18<8 wordt evenwel door de wet den gemeenten van Rijkswege eene bijdrage in die kosten verzekerd, die, in 1889 gewijzigd, in 1901 in verband met de leerplichtwet en de daardoor gevorderde meerdere uitgaven, belangrijk is verhoogd.

Die Rijksbijdrage houdt verband met de schoolbevolking en met de sterkte van het onderwijzend personeel, waarvan, gelijk wij zagen, het minimum eveneens door het aantal kinderen bepaald wordt.

1) Het amendement werd slechts met eén stem meerderheid aangenomen. Een amendement om den gemeenten met steun van Rijkswege de verplichting hiertoe op te leggen werd met groote meerderheid verworpen.

Sluiten