Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school verkregen worden. Daartoe moet de Polytechnische school dienen, waaraan tevens de opleiding van ingenieurs voor waterbouwkunde. burgerlijke bouwkunde, scheepsbouwkunde en mijnen, alsmede van werktuigkundige ingenieurs, met de nijverheid meer onmiddellijk in betrekking, kan worden toevertrouwd." Gelijk bekend is, werd deze school te Delft opgericht ').

De onderwijzers aan de burgerscholen en hoogere burgerscholen worden leeruren, aan de Polytechnische school hoogleeraren en leeraren genoemd. De bevoegdheid om middelbaar onderwijs te geven wordt ontleend, hetzij aan met goeden uitslag voor Staatscommissiën afgelegde acte-examens 2), hetzij aan academische graden, hetzij aan het diploma van ingenieur of officier. De eind-examens der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus en der landbouwschool worden jaarlijks afgelegd voor commissiën welke door de Commissarissen des Konings worden benoemd, terwijl de samenstelling der commissiën voor de examens aan de Polytechnische school aan den Minister van Binnenlandsche Zaken is opgedragen.

Het toezicht over de scholen van middelbaar onderwijs wordt uitgeoefend door vier inspecteurs 3) en door plaatselijke commissiën van toezicht. De Polytechnische school is niet onder het toezicht dezer inspecteurs geplaatst. Zij wordt, onder toezicht van den Minister van Binnenlandsche Zaken, bestuurd door eenen directeur en een Raad van Bestuur, samengesteld uit de hoogleeraren dezer instelling 4).

1) Zie K. B. 30 Juni 1864, S. 81. gewijzigd. 31 Mei 1865, S. 57, waarbij de Polytechnische school is georganiseerd.

In 1900—1901 bedroeg het getal ingeschrevenen voor den volledigen cursus TIC en *J8 voor enkele lessen.

2) Zie K.K. B.B. 2 Eebr. 1864, S. 8; 11 Oct. 1869, S. 156; 14 Juli 1876, S. 163; 3 Aug. 1879, S. 148; 24 April 1885, S. 112. Zie ook de aanvnllingswet van 25 April 1879, S. S7. artt. 4v. en K. B. 3 Aug. 1879, S. 148, gew. 14 Oct. 1834, S. 216; K. B. 7 Aug. 1879, S. 149.

3) Van deze inspecteurs is een meer in 't bijzonder belast met het toezicht op de landbouwscholen en een met het toezicht op het ambachtsonderwijs. Bij de overbrenging van den landbouw naar het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is ook het landbouwonderwijs en het toezicht daarop, overgebracht.

4) In het Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen wordt onder middelbaar onderwijs nog gebracht: liet onderwijs gegeven

Sluiten