Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kosten van de instelling tijdelijke ambtenaren aangesteld (art. 52).

By de invordeiing van den omslag worden de gewone wettelijke voorschriften gevolgd, welke daarvoor door de wet 1902 zijn gegeven. De dwangbevelen worden evenwel door den voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten executoir verklaard (artt. 50, 54). Tegen deze dwangbevelen staat alleen open het verzet, dat de wet bij den rechter geeft.

De opbrengst van den omslag wordt niet in de kas van de betrokken instelling gestort, doch afzonderlijk beheerd. De betaling daaruit geschiedt op bevelschriften van Gedeputeerde Staten, aan wie ook rekening en verantwoording gedaan wordt. Deze stellen ten slotte de ïekening vast, deelen die aan het bestuur der instelling mede en keeren eventueel het batig saldo daaraan uit.

Dezelfde wijze van procedeeren vindt plaats ingeval het bestuur van een waterschap, veenschap of veenpolder weigert of nalatig is te zorgen voor de betaling van eene uitkeering, in wet of verordening voorgeschreven of krachtens wet of verordening door Gedeputeerde Staten of Kroon opgelegd, of voor de betaling van eene schuld, waartoe het is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, indien dit, wegens gemis van genoegzame goederen voor executie vatbaar, niet kan worden ten uitvoer gelegd.

Toepassing dezer bepalingen heeft tengevolge, °dat de geheele schuld, tot welker kwijting zulks geschiedde, wordt gedelgd, al mocht door de gerechtelijke uitwinning der schuldplichtige perceelen het verschuldigde niet ten volle zijn betaald (art. 57).

Van de wetten welke voortgevloeid zijn uit het rapport der Waterstaatscommissie moeten wij thans nog bespreken de wet houdende bepalingen omtrent verveningen-, de wet tot opheffing van belemmeringen bij de uitvoering van werken , in het openbaar belang bevolen of ondernomen, uit bepalingen van verordeningen voortspruitende, zullen wij met het oog op de uitbreiding tot andere werken van algemeen nut dan waterstaatswerken welke daaraan is gegeven liever elders behandelen.

Wij hebben gezien ») om welke redenen de totstandkoming der verveningenwet zoowel door de Commissie als door de Regeering was vooropgesteld. Deze wet had dus de strekking het Koninklijk besluit van 17 Februari 1819, Stbl. n«. 6, houdende bepalingen op

1) Bladz. 4<i0.

Sluiten