Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Gedeputeerde Staten kan worden gewijzigd of ingetrokken. Uit art. 2 volgt, dat in die verordening ook bepalingen betreffende het verleenen der vergunning zelve kunnen worden opgenomen.

Ait. 8 erkent nog nader het recht der Provinciale Staten om veenschappen en veenpolders op te richten, en geeft tevens den aard die instellingen aan, waarop in art. 9 voorts de bestaande wetgeving ten aanzien van de waterschappen toepasselijk wordt verklaard ')•

Het geven van nadere voorschriften omtrent verveningen kan voorts bij provinciale verordening niet alleen aan veenschappen of veenpolders maar ook aan waterschappen worden opgedragen (art. 10). De verdere regeling dier bevoegdheid is nedergelegd in de wet ter uitvoering van art. 191 der Grondwet, welke reeds door ons is besproken.

Behalve dat straf is gesteld op vervening zonder de vereischte vergunning of in strijd met de bij de vergunning gestelde voorwaarden, is ten slotte aan Gedeputeerde Staten nog de bevoegdheid gegeven door politiedwang dergelijke overtreding der wet feitelijk te beletten en op kosten der overtreders het terrein zooveel mogelijk in den vorigen toestand te doen herstellen.

Art. 7 bevat een soort van overgangsbepaling, waarin aan de Provinciale Staten de bevoegdheid gegeven wordt onder goedkeuring der Kroon ordonnantiën enz., dus de geldende algemeene voorschriften, omtrent verveningen in te trekken, doch waarin tevens bepaald woidt, dat de voor eenige vervening geldende bijzondere voorschriften en beschikkingen, door het vroeger bevoegde gezag gegeven, \ooi haar van kracht blijven, totdat zij volgens de ingevolge deze wet algemeen te stellen regels of de bijzondere voor die verveningen geldende voorschriften en beschikkingen zijn gewijzigd of ingetrokken.

Het rapport der Waterstaatscommissie bevat nog één ontwerp, waaromtrent nog geen voorstel van wet de Volksvertegenwoordiging heeft bereikt, n.1. een ontwerp van wet tot verzekering van den goeden staat der rivieren en stroomen in beheer bij het Rijk. Thans gelden voor deze materie nog de Publicatie van 24 Februari 180ö, houdende bepalingen omtrent een algemeen rivier- of waterregt over de rivieren en stroomen dezer Republiek (voor dat deel van het Rijk, hetwelk deel uitmaakte van de Bataafsche Republiek), de artt. 42,' 43 en 44 van Titel XXVII van de Ordonnance des eaux et forèts du

1) Zie boven bladz. 4G8 noot.

Sluiten