Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het visschen binnen de territoriale wateren is aan vreemde visschers verboden bij de wet van 26 October 1889, Stbl. n°. 135, tot vaststelling van bepalingen tegen het visschen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territoriale wateren van het Rijk.

Ook tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit den verkoop van sterken drank onder de visschers op de Noordzee, buiten de territoriale wateren, is eene internationale overeenkomst gesloten '). Hieraan is uitvoering gegeven bij de wet van 15 April 1891, Stbl. n°. 84, gewijzigd bij de wet van 30 Dec. 1893, Stbl. n°. 262. De verkoop van sterken drank in de Noordzee of in de territoriale wateren des Rijks aan opvarenden van visschersvaartuigen is daarbij absoluut verboden aan ieder, die zich aan boord bevindt van of behoort tot een Nederlandsch vaartuig. Zoowel de kooper, voor zoover hij tot een Nederlandsch visschersvaartuig behoort, als de gezagvoerder van het Nederlandsche vaartuig, die den handel, zoo hij daartoe bij machte was, niet verhindert, is volgens deze wet strafschuldig.

§4. Kapitaalvorming.

1. Hoe de Staat door de instelling der Rijkspostspaarbank de kapitaalvorming in de hand werkt, hebben wij reeds eerder besproken 2). Een andere wijze van kapitaalvorming wordt door de verzekering beoogd. Terwijl de spaarbanken door de gelegenheid, die zij bieden tot het winstgevend beleggen van kleine bedragen, het mogelijk maken ten allen tijde eenig kapitaal beschikbaar te hebben, bestaat het wezen der verzekering daarin, dat men door regelmatige bijdragen het recht verwerft op uitkeering van kapitaal voor een bepaald geval.

In het Wetboek van Koophandel heeft de wetgever de bepalingen neergelegd, waaronder de verschillende vormen van verzekering zich kunnen ontwikkelen. Tot nu toe bepaalt de Staatsbemoeiing met het verzekeringswezen zich hiertoe, al gaan er stemmen op, die Staatstoezicht, vooral ook met het oog op toelating van buitenlandsche maatschappijen, noodzakelijk achten 3).

1) Te 's-Gravenliage den 16 November 1887. Den 14 Febr. 1893 is aldaar een protocol geteekend betreffende de uitvoering daarvan. Zie de bekrachtigingswetten van 7 Aug. 1888, S. 123 en 22 Juni 1893, S. 92.

2) Zie boven bladz. 260 v.

3) Over de dwangverzekering, zooals die is geregeld in de Ongevallenwet 1901 spreken wij beneden bij de sociale wetgeving.

34

Sluiten