Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beneden veertien jaren en (behoudens nader te noemen uitzondering) voor vrouwen absoluut verboden; behoudens de noodige vrijstellingen mag het begin van den arbeidstijd der beschermde personen (in fabrieken en werkplaatsen) niet vroeger dan 5 uur 's ochtends, het einde niet later dan 7 uur 's avonds gesteld worden; de maximale arbeidsduur is op elf uren gesteld, met een vasten rusttijd van ten minste één uur tot het gebruiken van het middagmaal; een wekelijksche rustdag van 24 uren is voorgeschreven, behoudens noodzakelijke uitzonderingen, op Zondag (voor Israelieten Zaterdag); ten slotte is het doen verrichten van arbeid door vrouwen gedurende 4 weken na hare bevalling verboden.

Wat de uitzonderingen betreft, deze zijn te onderscheiden in uitzonderingen van meer algemeenen aard en uitzonderingen voor bijzondere gevallen.

Eerstgenoemde behoeven regeling bij algemeenen maatregel van bestuur, laatstgenoemde kunnen door den Minister, door den Commissaris der Koningin, somtijds ook door den burgemeester worden toegelaten. Zoo kan voor bepaalde bedrijven, hetzij in het algemeen, hetzij ten aanzien van bepaalde gemeenten, bij algemeenen maatregel ') afwijking worden toegestaan van de uren voor aanvang en einde van den arbeid vastgesteld, terwijl in bijzondere omstandigheden de Commissaris der Koningin — indien het geval spoedeischend is ook de burgemeester — binnen door de wet gestelde grenzen voor een bepaalde fabriek of werkplaats vergunning tot afwijking van den in dit opzicht door de wet of den algemeenen maatregel van bestuur gestelden regel kan verleenen. Bij de wet van 21 October 1902, S. 185 tot aanvulling van art. 5 der Arbeidswet is thans bepaald, dat bij algemeenen maatregel van bestuur voor een of meer daarin aan te wijzen gemeenten ten behoeve van het bedrijf van haringspeten binnen bepaalde grenzen ook nachtarbeid voor vrouwen boven zestien jaren kan worden vergund 2).

Wat den Zondagsarbeid betreft, deze kan bij algemeenen maatregel van bestuur voor bepaalde bedrijven worden vergund aan manlijke jeugdige personen boven 16 jaren. Evenzoo wordt bij algemeenen maatregel met name te noemen arbeid van vrouwen in boteren kaasfabrieken van het verbod van Zondagsarbeid uitgesloten 3).

1) K. B. 9 Dec. 1889, S. 176, 1. gew. 27 Aug. 1896 , 8. 151.

2) K. B. 18 Maart 1903, S. 86.

3) K. B. 27 Maart 1897, S. 78.

Sluiten