Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdere ambtenaren, wier werkkring en bevoegdheden bij algemeenen maatregel van bestuur worden geregeld >).

2. Dat nog verschillende andere misstanden den Staat tot ingrijpen zouden nopen, had de bovenvermelde parlementaire enquête reeds doen vermoeden. De noodige gegevens daarvoor waren evenwel nog niet verkregen. Met dat doel kwam tot stand de wet van 19 Jan. 1890, Stbl. n°. 1, waarvan de geldingsduur later bij de wet van 28 December 1891, Stbl. n°. 243, tot 1 October 1892 is verlengd. In de considerans dezer wet werd verklaard, dat het wenschelijk was voorbereidende maatregelen te nemen tot het verkrijgen van noodige kennis van feiten en toestanden ter beoordeeling in hoeverre aanvulling van de sociale wetgeving vereischt wordt. Met dat doel werd een Staatscommissie ingesteld en met de noodige bevoegdheden bekleed, wier taak het zou wezen gegevens te verzamelen \ooi de kennis van de maatschappelijke toestanden der arbeiders in de verschillende bedrijven en van den toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid en de gezondheid der arbeiders. Deze commissie benoemd bij K. B. van 18 April 1890 (Stbl. n°. 51) heeft een omvangrijk onderzoek ingesteld, in een reeks van verslagen neergelegd, waarvan de gevolgtrekkingen zijn samengevat in het den 88«"> Januari 1894 uitgebracht eindverslag.

Hoe breed het onderzoek ook was opgezet, toch heeft de Commissie, naar zij in dit verslag verklaart, veel dat tot het vraagstuk van den arbeid behoort niet in dat onderzoek kunnen opnemen, terwijl zij aan den anderen kant aan verschillende onderwerpen, welke voor breeder kringen dan die der arbeidende klasse alleen van belang zijn, haar aandacht heeft moeten wijden. Dit blijkt ook uit de opsomming der wetsvoorstellen, welker indiening bij de Volksvertegenwoordiging zij heeft aanbevolen. Wij laten deze verkort volgen, zoodat men zal kunnen zien, wat sedert reeds tot stand is gebracht en wat naar de meening der Commissie op dit gebied nog zal moeten worden gedaan.

Zij drong dan aan op:

1°. Uitbreiding van de Arbeidswet *).

1) Zie K. B. 18 Mei 1900, S. 74.

2) Een zoodanige uitbreiding, waarbij o. m. ook de bepalingen der nader te noemen Veiligheidswet in de Arbeidswet zullen worden opgenomen, is in voorbereiding.

Sluiten