Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8°. Regeling van den leerplicht ').

9#. Wijziging van de wet op het lager onderwijs met betrekking tot het herhalings- en voortgezet onderwijs, dit in verband met de aanbevolen uitbreiding der arbeidswet J).

10». Oplegging der verplichting aan werkgevers tot verzekering hunner werklieden tegen geheele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval bij den arbeid, mits zóó geregeld, dat van Staatswege gelegenheid tot zoodanige verzekering worde verschaft »).

11°. Regeling van de onbewoonbaarverklaring van slechte woningen *).

12°. Wijziging der onteigeningswet in dien zin, dat onteigening mogelijk gemaakt worde om publiekrechtelijke lichamen den eigendom te verschaffen van gronden, bij kleine perceelen in huur of in erfpacht uit te geven, of, voorzoover het woeste gronden betreft, die te doen ontginnen.

13°. Wijziging der wet tot regeling van het armbestuur in dezen zin, dat samenwerking der onderscheiden instellingen van weldadigheid tot ondersteuning der armen zooveel mogelijk worde bevorderd s).

14°. Regeling der banken van leening, met vervanging der inbrengers bij gemeentelijke banken van leening door hulpkantoren , en, zoo niet met verbod van, dan althans met strenge controle op de pandjeshuizen en soortgelijke inrichtingen.

Behalve de indiening dezer ontwerpen van wet, werd door genoemde Commissie nog voorgesteld in overweging te nemen:

1°. In hoever in bepaalde takken van bedrijf, ten aanzien van overmatigen arbeid en nachtarbeid van volwassen mannelijke werk-

bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden en daarmede samenhangende artikelen in dat Wetboek, alsmede in de wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Regtsvordering, en in de Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie is door het nieuw opgetreden ministerie ingetrokken.

1) Zie voor de Leerplichtwet blz. 420 v.

2) Zie voor de regeling van het herhalingsonderwijs blz. 429 v.

3) Zie voor de Ongevallenwet 1901 beneden blz. 539 v.

4) Zie voor de Woningwet blz. 384 v.

5) Zie blz. 37t> noot 1.

Sluiten