Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd, waaromtrent de inspecteur alleen voorschriften mag geven in de gevallen, in den algemeenen maatregel van bestuur uitdrukkelijk genoemd.

De onderwerpen der eerste categorie zijn: a. de vrije luchtruimte voor eiken arbeider in verband met de hoogte der werklokalen;

b. de luchtverversching;

c. de verlichting;

d. het voorkomen van brand en van ongevallen bij brand;

e. kleedkamers en schaftlokalen;

f. de privaten;

die der tweede categorie betreffen: a. het bevorderen van zindelijkheid ;

b. het bevorderen van eene dragelijke temperatuur;

c. het verwijderen van schadelijke dampen, gassen en stof;

d. het voorkomen van ongevallen door werktuigen, werktuigdeelen, drijfwerken, gereedschappen of electrische geleidingen, door vallen, door vallende voorwerpen, kokende of bijtende vloeistoffen, gloeiende of gesmolten metalen of door ontplofbare stoffen;

die der derde categorie hebben betrekking tot 1°. den tijd gedurende welken personen mogen vertoeven in ruimten, waar het onvermijdelijk is dat hooge of lage temperaturen, schadelijke dampen, gassen of stof voorkomen;

2°. het verstrekken van goed drinkbaar water.

Yan de door den inspecteur van den arbeid gegeven voorschriften staat binnen acht dagen beroep open op den Minister.

Het oorspronkelijk voorschrift van artikel 15 der Arbeidswet, waarbij den ondernemer de verplichting werd opgelegd aangifte te doen van ongevallen bij hem voorgekomen is eenigszins ruimer gesteld in de Veiligheidswet (artikel 12), waarin zij meer eigenaardig thuisbehoort, overgenomen.

Op het verband met de Hinderwet hebben wij reeds met een enkel woord gewezen '). Zeer licht toch kunnen de eischen krachtens de eene wet voor een inrichting te stellen, in botsing komen met die welke van de andere het gevolg zijn. Vandaar de wijziging der Hinderwet krachtens welke over het verleenen van vergunning tot oprichting eener onderneming, die gevaar schade of hinder kan opleveren en tevens onder de bepalingen der Veiligheidswet zal vallen, ook de inspecteur van den arbeid wordt gehoord. Hierdoor kan zorgge-

1) Zie blz. 516.

Sluiten