Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting van den Staat tegenover den werkman, aan den anderen kant een publiekrechtelijke verplichting van den werkgever tegenover den Staat.

Volgens het stelsel der wet wordt van elke toe te kennen rente de kapitaalswaarde berekend en moet de Bank dus telken jare kunnen beschikken over het gezamenlijk bedrag dier waarden, dat zijn dus de koopsommen der gedurende dat jaar verleende renten, welke door de nijverheid moeten worden opgebracht.

Nu kan de werkgever op verschillende wijzen zijn verplichtingen tegenover de Rijksverzekeringsbank nakomen. In de eerste plaats door rechtstreeksche aansluiting bij de Bank. in welk geval hij verplicht is tot betaling eener jaarlyksche premie volgens vastgesteld tarief. Onder de noodige waarborgen kan evenwel den werkgever toestemming verleend worden zelf het risico te dragen van de ongevallenverzekering zijner werklieden, of dit over te dragen aan eene naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, daaronder begrepen een wederkeerige verzekerings- of waarborgmaatschappij, die aan de daarvoor gestelde bepalingen heeft voldaan. In dat geval ontstaat, afgezien van de betaling van een aandeel is de administratiekosten der Bank, eerst eene verplichting tegenover de Bank op het oogenblik dat in de onderneming van den betrokken werkgever een ongeval plaats grijpt. Draagt de werkgever zelf het risico, dan betaalt hij de koopsom der uit te keeren rente of de andere schadeloosstellingen, welke de Bank mocht hebben toegekend, aan de Bank; heeft een vennootschap of vereeniging het risico overgenomen, dan geschiedt de betaling door deze, met dit verschil , dat zij in plaats van de koopsom te betalen daarvoor een pand stort, waardoor haar de gelegenheid wordt gegeven ook het risico betreffende den levensduur van den rentetrekker op zich te nemen. Tusschen den werkgever, die de contante waarde eener vastgestelde rente heeft voldaan, en de Bank heeft dus geen verdere verrekening plaats, tusschen de verzekeringsmaatschappij of vereeniging, die het risico heeft overgenomen, en de Bank blijft echter een band bestaan en heeft verrekening plaats. Met het contract tusschen werkgever en verzekeringsmaatschappij of vereeniging bemoeit de wet zich niet.

De verzekering, zooals de wet die regelt, strekt zich niet uit over de geheele nijverheid; zij beperkt zich tot de werkzaamheden uitgeoefend in bepaalde groepen van bedrijven. Daar bij deze regeling de voet werd gezet op een ten onzent nog onbekend terrein, wilde

Sluiten