Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne uitspraken dat recht te handhaven, zal derhalve er naar moeten streven materieel juiste uitspraken te doen. Wel zijn ook voor deze twistgedingen partijen in 't leven geroepen (in elk twistgeding is het Bestuur der Rijksverzekeringsbank, welks uitspraak aangevochten wordt, partij, terwijl wanneer degeen die de tusschenkomst van den rechter heeft ingeroepen een ander is, dan degeen op wiens aanspraken de aangevallen beslissing van het bestuur betrekking heeft, deze toch van rechtswege in het geding als partij wordt toegelaten), doch deze partijen vervolgen niet rechten, waarover zij de vrije beschikking hebben, maar dienen alleen om den rechter beter in staat te stellen de materieele waarheid te ontdekken. Om den rechter daartoe in staat te doen zijn, zijn hem dan ook de middelen verschaft de waarheid te zoeken, onafhankelijk van de als partijen optredenden, en zelfs ondanks dezen.

De rol van den rechter in het geding is een geheel zelfstandige, hem is de leiding toevertrouwd onafhankelijk van de partijen. Wel hebben dezen de bevoegdheid getuigen en deskundigen voor hem te brengen, doch deze kan ook ambtshalve getuigen en deskundigen oproepen, wanneer hij dit noodig acht.

De rechter is niet aan de vorderingen van den klager gebonden, als hij slechts blijft bij het onderwerp van het geschil aan zijn oordeel onderworpen; de beslissing der Bank kan ook in het nadeel van den klager gewijzigd worden. Nadat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, heeft niet-verschijning, of afstand van beroep, geen invloed meer op den loop van het geding, door den dood of de verandering van staat van een der partijen wordt het geding niet geschorst. De voorzitter moet den inzender van een klaagschrift op door hem begane verzuimen opmerkzaam maken en hem gelegenheid geven die te herstellen. De leiding van het proces is bij den voorzitter, die den dag voor de behandeling van het beroep vaststelt in verband met de termijnen voor memoriën enz. aan partijen toegestaan; die, indien naar zijn oordeel de feiten nog niet tot voldoende klaarheid zijn gekomen, een voorbereidend onderzoek gelast; die in 't algemeen zorg draagt, dat de zaken op de doelmatigste wijze tot beslissing worden gebracht. Is het college van oordeel, dat de zaak voldoende is toegelicht, dan kan het 't onderzoek sluiten.

Met de niet-lijdelijkheid van den rechter hangt ten nauwste samen de bepaling, dat partijen in persoon of bij gemachtigde procedeeren, van verplichten juridischen bijstand is geen sprake. In zekeren zin

Sluiten